គណនីចរន្ត PLUS

គណនីចរន្ត PLUS ផ្តល់លទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរជូនលោកអ្នកក្នុងការ​ចាប់​ផ្តើមទទួលបានការប្រាក់​ដោយប្រើប្រាស់គណនីចរន្តរបស់អ្នក។ ជាធម្មតា ដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថ្លៃចំណាយ ក្នុងការ គ្រប់គ្រងប្រាក់​របស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងនៅបរទេស គណនីចរន្ត​ plus ផ្តល់កម្រិតងាយស្រួលលើសគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ផល​ដ៏គួរឲ្យ​រីករាយ។

អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)1 សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារ

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
USD ≤ 1,000 0.00% 0.00%
USD ≤ 10,000 0.10% 0.10%
USD ≤ 25,000 0.15% 0.15%
USD ≤ 50,000 0.20% 0.20%
USD ≤ 100,000 0.30% 0.30%
USD ≤ 500,000 0.45% 0.45%
USD > 500,000 0.70% 0.70%

អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ) សម្រាប់ប្រាក់រៀល

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
KHR ≤ 20,000,000 1.00% 1.00%
KHR ≤ 100,000,000 1.25% 1.25%
KHR > 100,000,000 1.50% 1.50%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូង
  ឯកត្តជន/ក្រុមហ៊ុន500 2 លាន
  រដ្ឋាភិបាល500 2 លាន
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា
  ឯកត្តជន/ក្រុមហ៊ុន500 2 លាន
  រដ្ឋាភិបាល500 2 លាន
ការដកប្រាក់2អនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់ជាផ្នែកដោយមិន​កំណត់ពីសមតុល្យបន្ត​នៃគណនី​ចរន្ត​ដោយពុំមានការខាតបង់​ការប្រាក់បង្គរ​តាម​លក្ខខណ្ឌដែលថា សមតុល្យបន្តអប្បបរមា​ត្រូវមាន​នៅក្នុងគណនី​បញ្ញើ។
ក្រដាសប្រាក់​ទទួលយក3ទទួលយក​ក្រដាសប្រាក់​រៀល​ត្រឹមត្រូវ​គ្រប់​ប្រភេទ​តាម​ការ​គិតថ្លៃ​ត្រូវ​អនុវត្ត​មួយ​ចំនួន
ការទូទាត់ការប្រាក់រៀងរាល់ 1ខែ ម្តង (ក្រុមហ៊ុន) និង ​រៀង​រាល់​ 3​ ខែ​ ម្តង​ (ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល) ឬនៅពេលបិទគណនី
បិទគណនី4សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3 ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20 ដុល្លារ ឬ 80,000 រៀល
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែម5អាចដាក់បានដោយគ្មានកំណត់ និងបានគ្រប់ពេលវេលាជាសាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់
ថ្លៃសេវាសេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ620 ដុល្លារ/80,000 រៀល/ក្បាល
ផ្លែតហ្វម ABA Businessតាមលក្ខខណ្ឌ ផ្លែតហ្វម ABA Business នៅទីនេះ
គណនីមិនមានសកម្មភាព710 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/ឆ្នាំ
បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/សន្លឹក
ការបញ្ជាក់សវនកម្ម10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/ម្តង
មូលប្បទានបត្រ Nostro ឬ Banker10 ដុល្លារ / 40,000 រៀល/មូលប្បទានបត្រ
អត្ថប្រយោជន៍

មិន​គិតថ្លៃ​ចេញ​កាត​ឥណទាន​ថ្មី​ និង​ថែទាំ​ប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់​ម្ចាស់​គណនី​បង្គោល​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

 • កាត​ឥណទាន​ Mastercard Standard​/​ កាត​ឥណទាន Visa Classic ​​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ក្នុង​គណនី​ចំនួន​ 3,000​ -​ 5,000​ ដុល្លារ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 500​ -​ 4,500 ​ដុល្លារ​ ឬ​រហូត​ដល់​ 90%​ នៃ​បញ្ញើ​ធានា​។​
 • កាត​ Visa Platinum Lite ​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ចំនួន​ 5,001 ​ដុល្លារ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 1,000​ -​ 12,500​ ដុល្លារ​ ឬ​ 90%​ នៃ​កម្រិត​ប្រាក់​ធានា​ (​កម្រិត​ណាមួយ​ដែល​ទាប​ជាង​)​។​

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើសមតុល្យសរុបនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃប្រតិបត្តិការ (EOD) តិចជាង និង/ឬស្មើនឹងកម្រិតទឹកប្រាក់ដែលបានកំណត់ នោះអត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវអនុវត្តតាមចំនួនជាក់ស្ដែង។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើសមតុល្យសរុបនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃប្រតិបត្តិការ  លើសកម្រិតដែលបានកំណត់ ការប្រាក់ខ្ពស់នឹងត្រូវបានអនុវត្ត។
2 ថ្លៃ​សេវា​ 0.10%​ ឬ​តិច​បំផុត​ 1​ ដុល្លារ​ (​ជ្រើស​យក​ចំនួន​ដែល​ច្រើន​ជាង​)​ ត្រូវ​អនុវត្ត​សម្រាប់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​លើស​កម្រិត​កំណត់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ 30,000​ ដុល្លារ​ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ ទាំង​ដាក់​ ឬ​ដក​តាម​រយៈ​ប្រតិបត្តិការ​ឆ្លង​សាខា​។​
3 ថ្លៃសេវាត្រូវបានអនុវត្តទៅលើប្រភេទនៃកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗគ្នា ចុចទីនេះ
4 អតិថិជន​ត្រូវ​ប្រគល់​សៀវភៅ​ធនាគារ​ និង​កាត​ បរិក្ខារ​គណនី​ដែល​បាន​ប្រគល់​ជូន​នានា​ជូន​ធនាគារ​វិញ​។​
5 ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់/ដកប្រាក់នៅតាម OTC ចុចទីនេះ
6 ការដកសាច់ប្រាក់ត្រូវបានដកចេញដោយផ្អែកលើមូលប្បទានប័ត្រដែលចេញ។
7 ប្រព័ន្ធ​នឹង​គិតថ្លៃ​ 10​ ដុល្លារ​ ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ ប្រសិនបើ​គណនី​មិន​ប្រតិបត្តិការ​រយៈពេល​ 12​ ខែ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​ លើកលែងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល​។​

 អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម៖

ទន្ទឹមនឹងអត្រាការប្រាក់ អ្នកនឹងទទួលបានមុខងារពិសេសបន្ថែមមាន៖

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​

ដើម្បីបើកគណនីក្រុមហ៊ុន លោកអ្នកត្រូវតែផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ដូចខាងក្រោម៖

 • អនុស្សរណៈ និង លក្ខន្តិកៈច្បាប់ដើម និងចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយកក្រុមហ៊ុន។
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម/សាជីវកម្មដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីប្រភេទ មានកូដ QR។
 • សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលច្បាប់ដើមក្នុងការតែងតាំងហត្ថលេខី និងអណត្តិគណនី។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមរបស់អភិបាល និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមរបស់ហត្ថលេខីទទួលសិទ្ធិទាំងអស់។
 • ពន្ធប៉ាតង់អាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)។
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មចេញដោយក្រសួងនិង/ឬអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)។
 • លិខិតអនុញ្ញាតចេញពីក្រសួង និង/អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)។
 • គំរូ សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានក្បាលទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន (សូមប្រើមាតិកានៅក្នុងគំរូសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅពេលអាចប្រើបាន)។

បន្ទាប់មក បំពេញបែបបទដូចខាងក្រោម៖

លក្ខខណ្ឌតម្រូវបន្ថែម៖

 • ត្រូវប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនលើសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា។
 • អតិថិជនត្រូវផ្តល់ជូនធនាគារនូវ លេខចុះបញ្ជីពន្ធដារ ឬ លេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ បើមាន។
 • ហត្ថលេខីទទួលសិទ្ធិចាំបាច់ត្រូវមានវត្តមាននៅធនាគារ ឬនៅចំពោះមុខបុគ្គលិកធនាគារ។

សម្គាល់
- គណនីសម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ៖ លក្ខខណ្ឌតម្រូវអាចខុសគ្នា សូមទាក់ទងមកកាន់សាខាធនាគារសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
- បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់ខាងលើនេះ អតិថិជនក៏ត្រូវប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីទទួលយកអតិថិជន មុនពេលបើកគណនីក្រុមហ៊ុន។

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ប​ញ្ជើ​កាលកំណត់​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​៖

​ឯកសារ​ចាំបាច់​

 • ​អនុស្សរណៈ​ និង​ លក្ខន្តិកៈ​ច្បាប់​ដើម​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ (​ប្រសិនបើ​មាន​បន្ថែម​ ដក​ចេញ​ហត្ថលេខី​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អាណត្តិ​គណនី​)​។​
 • សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​ផ្លែតហ្វម ABA Business​ (​ប្រសិនបើ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​ផ្លែតហ្វម ABA Business)​។​
 • ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​/​សាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ប្រភេទ​ មាន​កូដ​ QR​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​។​
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​។​

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​

 • ​ត្រូវ​ប្រថាប់ត្រា​ក្រុមហ៊ុន​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ឬ​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​។​
 • ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​ធនាគារ​ ឬ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​បុគ្គលិក​ធនាគារ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ហត្ថលេខី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ភ្ជាប់​នឹង​គណនី​ក្រុមហ៊ុន​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​ ប្រសិនបើ​អាណត្តិ​គណនី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​អ្នក​ផ្សេង​មិនមែន​ “​នរណា​ម្នាក់​ចុះហត្ថលេខា​”​។​

ចំណាំ

 • ​គណនី​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ សូម​ទាក់ទង​សាខា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
 • ​អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណើរការ​ទទួលយក​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​មុន​ពេល​កែប្រែ​គណនី​។​ 

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader