ការបដិសេធ

វែបសាយត៍នេះត្រូវបានផ្តល់ “ដូចដែលបានមើលឃើញ” ដោយពុំមាន​ការតំណាងឬការធានា ការបញ្ជាក់ ឬការបង្ហាញឡើយ។ ធនាគារ ABA ពុំមានការតំណាង ឬការធានាចំពោះវែបសាយត៍នេះ ឬព័ត៌មាន និងខ្លឹមសារដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងវែបសាយត៍នេះឡើយ។

ដោយពុំមានការវិនិច្ឆ័យជាមុនចំពោះភាពទូទៅនៅក្នុងកថាខណ្ឌដែលបានលើកឡើងខាងធនាគារ ABA មិនធានាថា៖

  • វែបសាយត៍នេះនឹងមានជាប្រចាំ ឬមិនមានទាល់តែសោះឡើយ ឬ
  • ព័ត៌មាននៅក្នុងវែបសាយត៍នេះ​មានភាពពេញលេញពិតត្រឹមត្រូវ ឬមិនបំភាន់ឡើយ

ពុំមានការបង្កើតឬធ្វើការបង្កើតការណែនាំណាមួយនៅក្នុងវែបសាយត៍នេះឡើយ។ ធនាគារ ABA សូមធ្វើការ​ផ្តល់អនុសាសន៍ថាលោកអ្នកគួរធ្វើការសុំការណែនាំឯករាជ្យណាមួយមុនពេល អនុវត្តតាមខ្លឹមសារ​នៅក្នុង​វែបសាយត៍នេះ។

ការកំណត់ទំនួលខុសត្រូវ

ធនាគារABA នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកអ្នក (ដោយយោងតាមច្បាប់ក្នុងកិច្ចសន្យាច្បាប់ក្នុងបទប្បញ្ញតិ្ត ឬក្រៅពីនេះ) នូវខ្លឹមសារឬការប្រើប្រាស់ ឬក្រៅពីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវែបសាយត៍នេះ៖

  • ចំពោះការបាត់បង់ដោយប្រយោលពិសេស ឬជាបន្តបន្ទាប់ឡើយ ឬ
  • ចំពោះការខាតបង់អាជីវកម្មការបាត់បង់ចំណូលប្រាក់ចំណេញ ឬ​ប្រាក់សន្សំរំពឹងទុកការបាត់បង់​កិច្ចសន្យា ឬ​ការទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម ការបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះឬកេរ្តិ៍អាជីវកម្ម ឬការខាតបង់ ឬការរំខាន​លើព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យឡើយ។

ការកំណត់ការទទួលខុសត្រូវទាំងនេះ​ត្រូវអនុវត្តទោះបីជាធនាគារ ABA ទទួលបានការណែនាំពីការខាតបង់​ដែលកើតមានក៏ដោយ។

ភាពសមហេតុផល

តាមរយៈការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍នេះលោកអ្នកយល់ព្រមថាការដកចេញនិងការកំណត់ទំនួលខុស ត្រូវ​ដែលមាននៅក្នុងផ្នែកការបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះវែបសាយត៍នេះមានភាពសមហេតុផល។

ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាចំណុចទាំងនេះមិនសមហេតុផលលោកអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើវែបសាយត៍នេះទេ។

ភាគីដទៃទៀត

ក្នុងនាមជាធនាគារទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត លោកអ្នកទទួលយកថាធនាគារABAមានការកំណត់ទំនួល​ខុស​ត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់មន្រ្តី និងបុគ្គលិកធនាគារលោកអ្នកយល់ព្រមថាលោកអ្នក នឹងមិនធ្វើការប្តឹងផ្តល់ណាមួយ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ប្រឆាំងនឹងមន្រ្តី ឬបុគ្គលិករបស់ធនាគារ ABA ចំពោះការខាតបង់ ដែលលោកអ្នករងគ្រោះដោយសារ​ការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍នេះឡើយ។

លោកអ្នកយល់ព្រមថា ការកំណត់ការធានា និងទំនួលខុសត្រូវ ដែលមានកំណត់នៅក្នុងផ្នែកបដិសេធ មិន​ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងវែបសាយត៍នេះនឹងការពារមន្រ្តីបុគ្គលិកភ្នាក់ងារ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធអ្នកស្នង អ្នកចាត់តាំង និងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការបន្តរបស់ធនាគារABA ព្រមទាំងធនាគារ ABA ផងដែរ។

បញ្ញត្តិមិនអនុវត្ត

ប្រសិនបើបញ្ញត្តិនៅក្នុងផ្នែកបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងវែបសាយត៍នេះ ឬរកឃើញថា​មិនអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ការអនុវត្ត​បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត​នៅក្នុងផ្នែកបដិសេធទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង​វែបសាយត៍នេះ។