កម្ចី SME

បង្កើនភាពរីកចម្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ? ចង់ស្វែងរកហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ? កម្ចីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់ធនាគារ ABA គឺជាប្រភពមួយយ៉ាងប្រសើរក្នុងការផ្តល់ឥណទាន ដើម្បីពង្រីក និងបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។

ចំនួនហិរញ្ញប្បទាន70,000 - 1 លាន
280 លាន - 2 ប៊ីលាន
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន
 • គាំទ្រប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន
 • ពង្រីកអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន
 • បង្កើនសាខាអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន 
ជម្រើសក្នុងការសង
 • ប្រចាំខែ
 • ប្រចាំត្រីមាស
 • ប្រចាំឆមាស
 • ប្រចាំឆ្នាំ
 • អាចប្រែប្រួលបាន 
វត្ថុដាក់បញ្ចាំធានា
 • សាច់ប្រាក់
 • ប័ណ្ណធានា
 • អចលនទ្រព្យ 
ប្រភេទហិរញ្ញប្បទាន
 • កម្ចីរយៈពេលវែង
 • កម្ចីរយៈពេលខ្លី
 • ឥណទានបង្វិល ឬទឹកប្រាក់ជំពាក់ធនាគារ
 • ឥណទាននាំចូល ឬនាំចេញ
 • លិខិតធានា 
 • លក្ខខណ្ឌអាចខុសគ្នាពីករណីមួយទៅករណីមួយទៀត ហើយអតិថិជនម្នាក់ៗនឹងទទួលបានការណែនាំខុសៗគ្នា។
 • អាស្រ័យលើការអនុម័តពីធនាគារ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • សួរសំណួរងាយៗ និងទទួលបានការអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • អត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួល
 • វិធីទូទាត់សងមានភាពបត់បែន
 • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែន
 • ប្រភេទវត្ថុបញ្ចាំធានាអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន
 • ប្រភេទប្រាក់កម្ចីឥណទានដែលបានអនុម័តអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន

លក្ខណៈពេញសិទ្ធិ

ដើម្បីអនុវត្តជំនួញរបស់អ្នកត្រូវតែជួបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកដែលមានគណនីស្រាប់នៅធនាគារ ABA
 • ដំណើរការអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល 12 ខែ
 • មានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម
 • ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធក្រោយកាត់ពន្ធពីអាជីវកម្មក្នុងមួយគ្រា គួរមានយ៉ាងហោចណាស់ 120% នៃប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវទូទាត់សង (ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់)
 • អ្នកខ្ចីគួរមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរឹងដោយមានដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ឬ ឈ្មោះរបស់អ្នកផ្សេងដើម្បីដាក់បញ្ចាំធានាសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនេះ។
 • ទម្រង់ពាក្យសុំពេញលេញ
 • លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមាន)
 • សេចក្តីសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ក្នុងករណីជានីតិបុគ្គល)
 • ឯកសារថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គល ឬសហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្ម (អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ប័ណ្ណប៉ាតង់ វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី) ប្រសិនបើមាន
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយ (ត្រូវមានរយៈពេល 24 ខែចុងក្រោយសម្រាប់អតិថិជនថ្មីចំពោះកម្ចីក្រុមហ៊ុនដែលបានធ្វើសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ)
 • កិច្ចព្រមព្រៀង / កិច្ចសន្យាដែលគាំទ្រដល់ចំណូលអាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)
 • ការបញ្ជាក់អំពីបំណុលណាមួយពីធនាគារផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន) 
 • របាយការណ៍ធនាគាររយៈពេល 6 ខែ (ប្រសិនបើមាន) 
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ឯកសារវត្ថុរំលស់ (ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរឹង លិខិតធានាជាដើម)
 • របាយការណ៍វាយតម្លៃវត្ថុរំលស់ (ប្រសិនបើមាន)
 • វិក្កយបត្រសេវាសាធារណៈ (សម្រាប់រយៈពេល 3 ខែ ចុងក្រោយ ប្រសិនបើមាន)

ខណៈដែលកំពុងផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជននានា រួមមានប្រតិបត្តិការផ្តល់ឥណទាន និង ការបើកគណនីបញ្ញើជាមួយធនាគារ ABA ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក ត្រូវបានហាមឃាត់ទំនាក់ទំនងក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

 1. ប្រតិបត្តិការដោយប្រើគណនីអានាមិក និង ប្រើគណនីជាឈ្មោះប្រឌិត
 2. ក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះ(គឺក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានដំណើរការពិតប្រាកដ)
 3. បុគ្គល ឬ អង្គភាពណាមួយដែលបានកត់សំគាល់ក្នុងបញ្ជីរបស់ UN EU និង OFAC
 4. អាជីវកម្ម ឬ អង្គភាពមិនប្រក្រតីណាមួយ ដែលមិនបានចុះបញ្ជីពន្ធ ឫមិនបានបំពេញឯកសារចុះបញ្ជីគ្រប់គ្រាន់ (ឧទាហរណ៏ដូចជា អ្នកផ្តល់ឥណទានឯកជន អាជីវកម្មបូមខ្សាច់...) និង អាជីវកម្មដែលផលិតឫជូញដូរមិនប្រក្រតី ឫ ផលិតផលខុសច្បាប់
 5. ផលិត ឬ ជួញដូរ គ្រឿងសព្វាវុធ និង យុទ្ធភណ្ឌ ដែលបានចែងក្នុងសេចក្តីបន្ថែមនៃច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្ម
 6. ផលិត ឬ ជួញដូរ គ្រឿងភេសជ្ជៈដែលមានអាល់កុល*
 7. ផលិត ឬ ជួញដូរថ្នាំជក់*
 8. ល្បែងស៊ីសង កាស៊ីណូ និង សហគ្រាសនានាដែលមានសកម្មភាពដូចគ្នា
 9. ជួញដូរ សត្វព្រៃ ឬ ផលិតផលសត្វព្រៃ និង ផលិតភាពមិនប្រក្រតីដែលស្ថិតក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីការជួញដូរដែលនាំឲ្យមានការខូចខាតអន្តរាយ ឬ ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិ(CITES)
 10. ផលិត ឬ ជួញដូរពាក់ពន្ធ័នឹងសម្ភារៈវិទ្យុសកម្ម
 11. ផលិត ឬ ជួញដូរទៅលើសម្ភារៈដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើម
 12. ជួញដូរ ឬ ទិញឧបករណ៏កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និង ធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មកាប់ព្រៃឈើ
 13. ផលិត ឬ ជួញដូរ ឪសថនានាដែលជាកម្មវត្ថុ ទប់ស្កាត់និងហាមប្រាមជាអន្តរជាតិ ដូចជា សារធាតុធ្វើឲ្យស្រទាប់អូហ្សូនថយចុះ
 14. ផលិត ឬ ជួញដូរ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឫ ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ដែលជាកម្មវត្ថុទប់ស្កាត់ និង ហាមប្រាមជាអន្តរជាតិ
 15. ផលិត ឬ ជួញដូរ ផលិតផលដែលមានផ្ទុកសារធាតុ ប៉ូលីក្លរីន ប៊ីភេនីល ដែលជាក្រុមមានផ្ទុកសារជាតិគីមីពុលកម្រិតខ្ពស់ ភាគច្រើនរកឃើញនៅក្នុង ប្រព័ន្ធចម្លងប្រេង ឌីសង់ទ័រ និង កុងតាក់ភ្លើង
 16. ការនេសាទដែលមានគ្មាននិរន្តរភាព ដូចជា ការប្រើសំណាញ់ដែលមានបណ្តោយ ២,៥គ.មឡើងទៅហើយបង់ចូលក្នុងតំបន់អភិរក្សបរិស្ថានសមុទ្រ
 17. ផលិត ឬ សកម្មភាពហាមឃាត់ទាំងឡាយណាដែលបង្ករឲ្យមានផលប៉ះពាល់ ឬ ក្នុងទម្រង់ដែលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីពលកម្មដោយបង្ខំ ឬ ប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងពលកម្មកុមារ
 18. រាល់ប្រភេទនៃការវិនិយោគទាំងឡាយណាដែលទទួលផលចំណេញខ្ពស់ខុសពីធម្មតា(Ponzy ឬ HYIP) ដូចជាសេវាកម្ម Telex-free
 19. ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនទៅលើសំណល់ និង ផលិតផលពីសំណល់ លុះត្រាតែបានអនុលោមតាមអនុសញ្ញាបាសែល(Basel Convention) និង ស្ថិតក្រោមបទបញ្ញត្តិនានា
 20. សកម្មភាពបំផ្លាញនិងទាញយកផលប្រយោជន៏ពីតំបន់អភិរក្ស ដែលជាតំបន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីជម្រកធម្មជាតិ (សូមមើលគេហទំព័រ www.hcvnetwork.org)
 21. សកម្មភាពអាសគ្រាម និង/ឬក៏អំពើពេស្យាចារ
 22. ការរើសអើងជាតិសាសន៍ និង/ឬក៏ការប្រឆាំងនឹងប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយប្រជាធិបតេយ្យ។

របៀបដាក់ពាក្យសុំ

សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ ហើយជួបជាមួយប្រធានផ្នែកអតិថិជនដែលនឹងណែនាំលោកអ្នក អំពីដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ ឬទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 023 225 333 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader