ទម្រង់បែបបទ

ក្នុងផ្នែកនេះ អ្នកនឹងឃើញមានទម្រង់ដាក់ពាក្យសុំប្រើប្រាស់ផលិតផល ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម  របស់យើង ។ អ្នកអាចទាញយក បានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយសរសេរបំពេញតាមសំរួលរួចព្រីនចេញ និងកាន់យកទៅសាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader