ក្រម​ប្រតិបត្តិ​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

​ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី​ ចំកាត់​ ប្តេជ្ញា​ចំពោះ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដ៏​ល្អ​បំផុត​របស់​ឧស្សាហកម្ម​ធនាគារ​ ក្នុង​ការ​រួមចំណែក​ឆ្ពោះទៅ​រក​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​រឹង​មាំ​ ប្រកបដោយ​បរិ​យា​បន្ន​ ដែល​គិតគូ​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ និង​ផ្ដោត​លើ​ទំនុកចិត្ត​ក្នុង​គោល​គំនិត​។

​ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​ ក្រម​ប្រតិបត្តិ​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (“​ក្រម​ BFI”)​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​កំណត់​ស្តង់ដារ​ក្រមសីលធម៌​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ប្រកបដោយ​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​ពឹងផ្អែក​ និង​ជឿ​ទុកចិត្ត​បាន​ នៅ​ពេល​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​

សូម​មើល​ខ្លឹមសារ​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ក្រម​ BFI​ ខាងក្រោម៖