លក្ខខណ្ឌ

អំពីវែបសាយត៍នេះ

វែបសាយត៍នេះ​ដំណើរការដោយធនាគារ Advanced Bank of Asia Limited (“ធនាគារABA” ឬ “ABA”) ដែលមានដូមេនឈ្មោះ “www.ababank.net”និង“www.ababank.com” (“វែបសាយត៍”)។

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្រាហ្វិកនិងខ្លឹមសាររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងវែបសាយត៍នេះស្ថិតក្រោម ការគ្រប់គ្រង​តាម​លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងគោលការណ៍ភាពឯកជន។

បន្ថែមពីលើលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងឯកសារនេះក៏មានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដែលបង្កើតជាផ្នែកមួយ នៃលក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកនិងចូលមើលផ្នែកមួយ ចំនួនរបស់វែបសាយត៍នេះដោយសារលោកអ្នកមានភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចជាមួយលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទាំង នេះលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌទាំងនោះប្រសិនបើលោកអ្នកអាចចូលមើលលក្ខខណ្ឌ ទាំងនោះនៅក្នុងវែបសាយត៍នេះ។

ការភ្ជាប់ (link) ទៅកាន់វែបសាយត៍ផ្សេងទៀត

វែបសាយត៍ធនាគារ ABA អាចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកាន់វែបសាយត៍ផ្សេងទៀតដែលដំណើរការដោយ ភាគីទីបី។ លោកអ្នកគួរយល់ និងទទួលយកថាធនាគារ ABA ​មិនអនុម័តឬឯកភាពជាមួយប្រតិបត្តិករ វែបសាយត៍របស់​ភាគីទីបី ឬព័ត៌មានក្រាហ្វិកនិងខ្លឹមសារនៅក្នុងវែបសាយត៍ទាំងនោះឡើយ។

បុគ្គលទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យលក់ ហើយរបាយការណ៍ទំនិញ និងសេវាកម្មដែលមាននៅក្នុង វែបសាយត៍របស់​ភាគីទីបី គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រតិបត្តិករ​វែបសាយត៍ របស់ភាគីទីបីដែលបានផ្តល់ឲ្យ។ ធនាគារ ABA អាច​ទទួលការទូទាត់ពីប្រតិបត្តិករវែបសាយត៍របស់ភាគីទីបី អំពីទំនិញឬសេវាកម្ម ដែលប្រតិបត្តិករបានផ្តល់ជូនដោយសារលោក អ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់វែបសាយត៍ ទាំងនោះពីវែបសាយត៍ធនាគារ ABA ។

សិទ្ធិថតចម្លង

សិទ្ធិថតចម្លងទាំងអស់នៅក្នុងវែបសាយត៍នេះគ្រប់គ្រងឬផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយធនាគារ ABA ។

ខ្លឹមសារនៅក្នុងវែបសាយត៍នេះមិនអាចផលិតឡើងវិញកែសម្រួលដាក់បញ្ចូលទៅឲ្យភាគីទីបីឡើយ ដោយ​ភ្ជាប់​ទៅកាន់ រៀបចំបង្ហាញជាសាធារណៈចែកចាយ ឬបញ្ជូនក្នុងទម្រង់ណាមួយ​តាមរយៈការដំណើរការ​ដោយពុំមាន ការយល់ព្រមជាលក្ខណ៍អក្សរជាក់លាក់ពីធនាគារ ABA ឡើយ។

ABA, ABA Point, ABA Priority និងផ្នែកទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយពាណិជ្ជសញ្ញាគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញា​របស់ Advanced Bank of Asia Limited។

ការបង្កើតការតភ្ជាប់ទៅកាន់វែបសាយត៍ធនាគារ ABA

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារ ABA ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ភ្ជាប់ទៅកាន់​ផ្នែកណា មួយរបស់វែបសាយត៍ធនាគារ ABA ។