តម្លៃសេវាកម្ម

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬត្រូវការប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ABA តាមរយៈ tf(at)ababank.com

លិខិតឥណទាននាំចូល

ចេញលិខិតមានដំកល់សាច់ប្រាក់0.1% /ខែ (អប្ប. 25ដុល្លារ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 40ដុល្លារ
ចេញលិខិតមានកំរិតឥណទាន0.12% /ខែ (អប្ប. 50ដុល្លារ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 40ដុល្លារ
កែប្រែចំនួនទឹកប្រាក់ ឬកាលបរិច្ឆេទដូចថ្លៃចេញ
ការកែប្រែផ្សេងៗ50ដុល្លារ/1មុខ
ថ្លៃលុបចោល50ដុល្លារ
ការទទួលយក (វិក័យប័ត្រដែលប្រើបាន)ដូចថ្លៃចេញ
ថ្លៃទូទាត់25ដុល្លារ/1មុខ
ការចេញសងជំនួសអតិថិជន40ដុល្លារ (កាត់ពីថ្លៃប្រតិបត្តការ)
ឯកសារមានកំហុស50ដុល្លារ (កាត់ពីថ្លៃប្រតិបត្តការ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 20ដុល្លារ

លិខិតឥណទាននាំចេញ

ប្រគល់ឯកសារអោយអតិថិជន45ដុល្លារ
ការបញ្ជាក់ក្រោមសាច់ប្រាក់0.1% /ខែ1 (អប្ប. 50ដុល្លារ)
ការបញ្ជាក់ក្រោមការកំណត់ក្រេឌីតតាមការព្រមព្រាងគ្នា
ការទទួលយក (វិក័យប័ត្រដែលប្រើបាន)0.125% /ខែ (អប្ប. 25ដុល្លារ) 
ត្រួតពិនិត្យឯកសារ / និងការចរចា0.20% (អប្ប. 50ដុល្លារ)/ច្បាប់
ថ្លៃផ្ទេរឯកសារ50ដុល្លារ/ច្បាប់

1 ក្នុងមួយខែ

ការប្រមូលឯកសារ

ថ្លៃប្រមួលកាន់ឯកសារ0.125% (អប្ប. 40ដុល្លារ)
ថ្លៃប្រមួលទូទាត់ឯកសារ 25ដុល្លារ
ថ្លៃផ្ទេរ50ដុល្លារ

លិខិតធានារបស់ធនាគារ

ថ្លៃធានាការដឹកជញ្ជូនដល់ LC50ដុល្លារ/ខែ
ចេញលិខិតធានាមានដំកល់សាច់ប្រាក់0.1% /ខែ (អប្ប. 25ដុល្លារ)
ចេញលិខិតធានាមានកំរិតឥណទាន0.125% /ខែ (អប្ប. 50ដុល្លារ)
ការធានាកែប្រែទឹកប្រាក់ ឬកាលបរិច្ឆេទដូចថ្លៃចេញ
ការកែប្រែការធានាផ្សេងៗ35ដុល្លារ/មួយមុខ
លុបចោលការធានា50ដុល្លារ
ការទួទាត់សំណង / ការដកចេញ (នឹងត្រូវកាត់ពីអ្នកទទួលផល)0.1% (អប្ប. 100ដុល្លារ)

កម្រៃផ្សេងៗ

ការបញ្ជាក់ពីធនាគារក្រៅប្រទេស
(មិនទាន់ផ្លូវការ,អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេលវេលា)
0.5% សំរាប់រយៈពេល 90ថ្ងៃ
ស្រាវជ្រាវប្រវត្តិ និងព៏តមានអ្នកទិញលក់ក្រៅប្រទេស0.1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាបើការបញ្ជាទិញបានសំរេច

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader