ថ្លៃសេវា និងកម្រៃជើងសារ

ខាងក្រោមនេះ អ្នកអាចស្វែងរកថ្លៃសេវា និងកម្រៃជើងសារសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬមតិយោបល់ណាមួយនោះ សូមទាក់ទងមកក្រុមអន្តរជាតិរបស់យើង តាមរយៈបុគ្គលទំនាក់ទំនងណាម្នាក់ខាងក្រោម៖

  • លោក Zhiger Atchabarov នាយកប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, zhiger(at)ababank.com
  • លោក លី សម្បត្តិ ប្រធានប្រតិបត្តិហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម, ly.sambath(at)ababank.com

លិខិតឥណទាននាំចូល

ចេញលិខិតមានដំកល់សាច់ប្រាក់0.1%/ខែ (អប្ប. 25ដុល្លារ/ខែ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 40ដុល្លារ
ចេញលិខិតមានកំរិតឥណទាន0.12%/ខែ (អប្ប. 50ដុល្លារ/ខែ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 40ដុល្លារ
កែប្រែចំនួនទឹកប្រាក់ ឬកាលបរិច្ឆេទដូចថ្លៃចេញ
ការកែប្រែផ្សេងៗ50ដុល្លារ/1មុខ
ថ្លៃលុបចោល50ដុល្លារ
ការទទួលយក (វិក័យប័ត្រដែលប្រើបាន)ដូចថ្លៃចេញ
ថ្លៃទូទាត់25ដុល្លារ/1មុខ
ការចេញសងជំនួសអតិថិជន40ដុល្លារ (កាត់ពីថ្លៃប្រតិបត្តការ)
ឯកសារមានកំហុស50ដុល្លារ (កាត់ពីថ្លៃប្រតិបត្តការ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 20ដុល្លារ

លិខិតឥណទាននាំចេញ

ប្រគល់ឯកសារអោយអតិថិជន45ដុល្លារ
ការបញ្ជាក់ក្រោមសាច់ប្រាក់0.1%/ខែ (អប្ប. 50ដុល្លារ/ខែ)
ការបញ្ជាក់ក្រោមការកំណត់ក្រេឌីតតាមការព្រមព្រាងគ្នា
ការទទួលយក (វិក័យប័ត្រដែលប្រើបាន)0.125% p.m. (អប្ប. 25ដុល្លារ/ខែ) 
ត្រួតពិនិត្យឯកសារ / និងការចរចា0.20% (អប្ប. 50ដុល្លារ)/ច្បាប់
ថ្លៃផ្ទេរឯកសារ50ដុល្លារ/ច្បាប់

ការប្រមូលឯកសារ

ថ្លៃប្រមួលកាន់ឯកសារ0.125% (អប្ប. 40ដុល្លារ)
ថ្លៃប្រមួលទូទាត់ឯកសារ 25ដុល្លារ
ថ្លៃផ្ទេរ50ដុល្លារ

លិខិតធានារបស់ធនាគារ

ថ្លៃធានាការដឹកជញ្ជូនដល់ LC50ដុល្លារ/ខែ
ចេញលិខិតធានាមានដំកល់សាច់ប្រាក់0.1%/ខែ (អប្ប. 25ដុល្លារ/ខែ)
ចេញលិខិតធានាមានកំរិតឥណទាន0.125%/ខែ (អប្ប. 50ដុល្លារ/ខែ)
ការធានាកែប្រែទឹកប្រាក់ ឬកាលបរិច្ឆេទដូចថ្លៃចេញ
ការកែប្រែការធានាផ្សេងៗ35ដុល្លារ/មួយមុខ
លុបចោលការធានា50ដុល្លារ
ការទួទាត់សំណង / ការដកចេញ (នឹងត្រូវកាត់ពីអ្នកទទួលផល)0.1% (អប្ប. 100ដុល្លារ)

កម្រៃផ្សេងៗ

ការបញ្ជាក់ពីធនាគារក្រៅប្រទេស
(មិនទាន់ផ្លូវការ,អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេលវេលា)
0.5% សំរាប់រយៈពេល 90ថ្ងៃ
ស្រាវជ្រាវប្រវត្តិ និងព៏តមានអ្នកទិញលក់ក្រៅប្រទេស0.1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាបើការបញ្ជាទិញបានសំរេច

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader