តម្លៃសេវាកម្ម

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬត្រូវការប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ABA តាមរយៈ tf@remove-this.ababank.com

លិខិតឥណទាននាំចូល

ថ្លៃចេញលិខិត
  • លិខិតដំកល់សាច់ប្រាក់
0.1% / ខែ (អប្ប. 25 ដុល្លារ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 40 ដុល្លារ
  • លិខិតកំរិតឥណទាន
0.12% / ខែ (អប្ប. 50 ដុល្លារ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 40 ដុល្លារ
កែប្រែចំនួនទឹកប្រាក់ ឬកាលបរិច្ឆេទដូចថ្លៃចេញ
ការកែប្រែផ្សេងៗ50 ដុល្លារ / 1 មុខ
ថ្លៃលុបចោល50 ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាទទួល
  • ទទួលយកលិខិតដំកល់សាច់ប្រាក់
0.1% / ខែ​ (អប្ប. 25 ដុល្លារ)
  • ទទួលយកលិខិតកំរិតឥណទាន
0.12% / ខែ​ (អប្ប. 50 ដុល្លារ)
ថ្លៃទូទាត់0.1% (អប្ប. 25 ដុល្លារ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 15 ដុល្លារ
ការចេញសងជំនួសអតិថិជន 40 ដុល្លារ (កាត់ពីថ្លៃប្រតិបត្តិការ)
ឯកសារមានកំហុស50 ដុល្លារ (កាត់ពីថ្លៃប្រតិបត្តិការ) + ថ្លៃសេវាធនាគារ 20 ដុល្លារ

លិខិតឥណទាននាំចេញ

ប្រគល់ឯកសារឲ្យអតិថិជន45ដុល្លារ
ការបញ្ជាក់ក្រោមសាច់ប្រាក់0.1% / ខែ1 (អប្ប. 50 ដុល្លារ)
ការបញ្ជាក់ក្រោមការកំណត់ក្រេឌីតតាមការព្រមព្រាងគ្នា
ការទទួលយក (វិក័យប័ត្រដែលប្រើបាន)0.125% / ខែ (អប្ប. 25 ដុល្លារ)
ត្រួតពិនិត្យឯកសារ / និងការចរចា0.20% (អប្ប. 50 ដុល្លារ) / ច្បាប់
ថ្លៃផ្ទេរឯកសារ50 ដុល្លារ / ច្បាប់

1 ក្នុងមួយខែ

ការប្រមូលឯកសារ

ថ្លៃប្រមូលកាន់ឯកសារ0.2% (អប្ប. 100ដុល្លារ)
ថ្លៃប្រមូលទូទាត់ឯកសារ 25ដុល្លារ
ថ្លៃផ្ទេរឯកសារ50ដុល្លារ/ច្បាប់
ពន្យាពេលក្នុងការទូទាត់40ដុល្លារ (ថ្លៃសម្រាប់ការពន្យាពេលម្តង)

លិខិតធានារបស់ធនាគារ

ថ្លៃធានាការដឹកជញ្ជូនដល់ LC50 ដុល្លារ / ខែ
ថ្លៃចេញលិខិត
  • លិខិតដំកល់សាច់ប្រាក់
0.1% / ខែ (អប្ប. 25 ដុល្លារ)
  • លិខិតកំរិតឥណទាន
0.125% / ខែ (អប្ប. 50 ដុល្លារ)
ការកែប្រែទឹកប្រាក់ ឬកាលបរិច្ឆេទដូចថ្លៃចេញ
ការកែប្រែផ្សេងៗ35 ដុល្លារ / មួយមុខ
ថ្លៃលុបចោល50 ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាធនាគារ40 ដុល្លារ
ការទូទាត់សំណង / ការដកចេញ (នឹងត្រូវកាត់ពីអ្នកទទួលផល)0.1% (អប្ប. 100 ដុល្លារ)

កម្រៃផ្សេងៗ

ការបញ្ជាក់ពីធនាគារក្រៅប្រទេស
(មិនទាន់ផ្លូវការ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេលវេលា)
0.5% សំរាប់រយៈពេល 90ថ្ងៃ
ស្រាវជ្រាវប្រវត្តិ និងព័ត៌មានអ្នកទិញលក់ក្រៅប្រទេស0.1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាបើការបញ្ជាទិញបានសំរេច