ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

មុខងារថ្មី

សូមណែនាំមុខងារ សោមុខ សុវត្ថិភាព នៅក្នុង ABA Mobile!

សូមណែនាំមុខងារ សោមុខ សុវត្ថិភាព នៅក្នុង ABA Mobile!

សោមុខសុវត្ថិភាព ប្រើមុខផ្ទាល់របស់អ្នកធ្វើជាសោ ដោយកំណត់ស្ដង់ដារថ្មីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដ៏មានសុវត្ថិភា...

អត្រាប្តូរប្រាក់​​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

ត្រង់នេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយពីធនាគារ ABA