ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

ផលិតផលថ្មីៗ

កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​រយៈ​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​

កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​រយៈ​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​

ABA​ មាន​ផ្ដល់​ កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ សម្រាប់​ម្ចាស់​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ក្នុង​ ABA​ Mobile

អត្រាប្តូរប្រាក់​​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

ត្រង់នេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយពីធនាគារ ABA