ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

មុខងារថ្មី

សូមណែនាំមុខងារ ចាយបានលុយ នៅលើ ABA Mobile!

សូមណែនាំមុខងារ ចាយបានលុយ នៅលើ ABA Mobile!

ស្វែងរក ​ការផ្ដល់លុយវិញរហូតដល់ 50% ភ្លាមៗ ពីហាងដែលជាដៃគូរបស់យើងខ្ញុំជាមួយ ABA KHQR

អត្រាប្តូរប្រាក់​​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

ត្រង់នេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយពីធនាគារ ABA