ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

មុខងារថ្មី

ABA​ QR ​សម្រាប់​ទទួល​ប្រាក់​កាន់តែ​ស្រួល​ ​មិន​ស្មុគស្មាញ​

ABA​ QR ​សម្រាប់​ទទួល​ប្រាក់​កាន់តែ​ស្រួល​ ​មិន​ស្មុគស្មាញ​

អ្នក​ប្រើ​ ABA​ Mobile​ អាច​ទទួល​លុយ​ពី​អ្នក​ដទៃ​កាន់តែ​ងាយស្រួល​តាម​កូដ​ QR​ ផ្ទាល់ខ្លួន​ និង​លីង​!

អត្រាប្តូរប្រាក់​​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

ត្រង់នេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយពីធនាគារ ABA