ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

ផលិតផលថ្មីៗ

គណនីរហ័ស

គណនីរហ័ស

ចាប់ពីពេលនេះ ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ អាចបើកគណនី ABA ដំបូងតាម ABA Mobile!

អត្រាប្តូរប្រាក់​​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

ត្រង់នេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយពីធនាគារ ABA