ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

មុខងារថ្មី

ឥឡូវ កុមារ ឬក្មេងជំទង់ចូលប្រើសេវាធនាគារទំនើប

ឥឡូវ កុមារ ឬក្មេងជំទង់ចូលប្រើសេវាធនាគារទំនើប

គណនី Junior សម្រាប់កុមារអាយុ 10-17ឆ្នាំ ប្រើសេវាធនាគារតាម ABA Mobile ក្រោមការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយ

អត្រាប្តូរប្រាក់​​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

ត្រង់នេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយពីធនាគារ ABA