ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

មុខងារថ្មី

គ្រប់គ្រង​លុយកាក់​រួម​គ្នាយ៉ាងងាយស្រួល

គ្រប់គ្រង​លុយកាក់​រួម​គ្នាយ៉ាងងាយស្រួល

គណនីរួម ABA មាននៅលើ ABA Mobile ហើយ - លោកអ្នកអាចបើកបានដោយផ្ទាល់តាមស្មាតហ្វូន ដោយឥតគិតថ្លៃ!

អត្រាប្តូរប្រាក់​​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

ត្រង់នេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយពីធនាគារ ABA