ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

ផលិតផលថ្មីៗ

​បើក​គណនី​ធនាគារ​ ABA​ ដំបូង​តាម​អន​ឡាញ​យ៉ាង​ងាយស្រួល​

​បើក​គណនី​ធនាគារ​ ABA​ ដំបូង​តាម​អន​ឡាញ​យ៉ាង​ងាយស្រួល​

សេវាធនាគាររបស់យើងឥឡូវ ស្រួលប្រើជាងពីមុន

អត្រាប្តូរប្រាក់​​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

ត្រង់នេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយពីធនាគារ ABA