កម្ចី SME

បង្កើនភាពរីកចម្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដែរ ឬទេ? ចង់ស្វែងរកហិរញ្ញវត្ថុដែរ ឬទេ? កម្ចីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់ធនាគារ ABA គឺជាប្រភពមួយយ៉ាងប្រសើរក្នុងការផ្តល់កម្ចីដើម្បីពង្រីក និងបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ទំហំកម្ចី70,000 - 1លាន280លាន - 2ប៊ីលាន
គោលបំណងកម្ចី
 • គាំទ្រប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន
 • ពង្រីកអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន
 • បង្កើនសាខាអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន
ជម្រើសបង់រំលស់
 • ប្រចាំខែ
 • ប្រចាំត្រីមាស
 • ប្រចាំឆមាស
 • ប្រចាំឆ្នាំ
 • អាចប្រែប្រួលបាន
ទ្រព្យបញ្ចាំធានា
 • សាច់ប្រាក់
 • ប័ណ្ណធានា
 • អចលនទ្រព្យ
ប្រភេទកម្ចី
 • កម្ចីរយៈពេលវែង
 • កម្ចីរយៈពេលខ្លី
 • ឥណទានបង្វិល ឬទឹកប្រាក់ជំពាក់ធនាគារ (Overdraft) 
 • ឥណទាននាំចូល ឬនាំចេញ
 • លិខិតធានា
 • លក្ខខណ្ឌអាចខុសគ្នាពីករណីមួយទៅករណីមួយទៀត ហើយអតិថិជនម្នាក់ៗនឹងទទួលបានការណែនាំខុសៗគ្នា។
 • អាស្រ័យលើការអនុម័តពីធនាគារ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • សួរសំណួរងាយៗ និងទទួលបានការអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • អត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួល
 • វិធីទូទាត់សងមានភាពបត់បែន
 • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែន
 • ប្រភេទវត្ថុបញ្ចាំធានាអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន
 • ប្រភេទប្រាក់កម្ចីឥណទានដែលបានអនុម័តអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ដើម្បីអនុវត្តជំនួញរបស់អ្នកត្រូវតែជួបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម:

 • ផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកដែលមានគណនីស្រាប់នៅធនាគារ ABA
 • ដំណើរការអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល 12 ខែ
 • មានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្ម
 • ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធក្រោយកាត់ពន្ធពីអាជីវកម្មក្នុងមួយគ្រា គួរមានយ៉ាងហោចណាស់ 120% នៃប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវទូទាត់សង (ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់)
 • អ្នកខ្ចីគួរមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរឹងដោយមានដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ឬ ឈ្មោះរបស់អ្នកផ្សេងដើម្បីដាក់បញ្ចាំធានាសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនេះ។
 • ទម្រង់ពាក្យសុំពេញលេញ
 • លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមាន)
 • សេចក្តីសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ក្នុងករណីជានីតិបុគ្គល)
 • ឯកសារថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គល ឬសហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្ម (អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ប័ណ្ណប៉ាតង់ វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី) ប្រសិនបើមាន
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយ (ត្រូវមានរយៈពេល 24 ខែចុងក្រោយសម្រាប់អតិថិជនថ្មីចំពោះកម្ចីក្រុមហ៊ុនដែលបានធ្វើសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ)
 • កិច្ចព្រមព្រៀង / កិច្ចសន្យាដែលគាំទ្រដល់ចំណូលអាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)
 • ការបញ្ជាក់អំពីបំណុលណាមួយពីធនាគារផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមាន)
 • របាយការណ៍ធនាគាររយៈពេល 6 ខែ (ប្រសិនបើមាន)
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ឯកសារវត្ថុរំលស់ (ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរឹង លិខិតធានាជាដើម)
 • របាយការណ៍វាយតម្លៃវត្ថុរំលស់ (ប្រសិនបើមាន)
 • វិក្កយបត្រសេវាសាធារណៈ (សម្រាប់រយៈពេល 3 ខែ ចុងក្រោយ ប្រសិនបើមាន)

ខណៈដែលកំពុងផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជននានា រួមមានប្រតិបត្តិការផ្តល់ឥណទាន និង ការបើកគណនីបញ្ញើជាមួយធនាគារ ABA ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក ត្រូវបានហាមឃាត់ទំនាក់ទំនងក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

 1. ប្រតិបត្តិការដោយប្រើគណនីអានាមិក និង ប្រើគណនីជាឈ្មោះប្រឌិត
 2. ក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះ(គឺក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានដំណើរការពិតប្រាកដ)
 3. បុគ្គល ឬ អង្គភាពណាមួយដែលបានកត់សម្គាល់ក្នុងបញ្ជីរបស់ UN EU និង OFAC
 4. អាជីវកម្ម ឫ អង្គភាពមិនប្រក្រតីណាមួយ ដែលមិនបានចុះបញ្ជីពន្ធ ឬមិនបានបំពេញឯកសារចុះបញ្ជីគ្រប់គ្រាន់ (ឧទាហរណ៏ដូចជា អ្នកផ្តល់ឥណទានឯកជន អាជីវកម្មបូមខ្សាច់...) និង អាជីវកម្មដែលផលិត ឬជូញដូរមិនប្រក្រតី ឬផលិតផលខុសច្បាប់
 5. ផលិត ឬ ជួញដូរ គ្រឿងសព្វាវុធ និង យុទ្ធភណ្ឌ ដែលបានចែងក្នុងសេចក្តីបន្ថែមនៃច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្ម
 6. ផលិត ឬ ជួញដូរ គ្រឿងភេសជ្ជៈដែលមានអាល់កុល1
 7. ផលិត ឬ ជួញដូរថ្នាំជក់1
 8. ល្បែងស៊ីសង កាស៊ីណូ និង សហគ្រាសនានាដែលមានសកម្មភាពដូចគ្នា
 9. ជួញដូរ សត្វព្រៃ ឬ ផលិតផលសត្វព្រៃ និង ផលិតភាពមិនប្រក្រតីដែលស្ថិតក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីការជួញដូរដែលនាំឲ្យមានការខូចខាតអន្តរាយ ឬ ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិ(CITES)
 10. ផលិត ឬ ជួញដូរពាក់ពន្ធ័នឹងសម្ភារៈវិទ្យុសកម្ម
 11. ផលិត ឬ ជួញដូរទៅលើសម្ភារៈដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើម
 12. ជួញដូរ ឬ ទិញឧបករណ៏កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និង ធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មកាប់ព្រៃឈើ
 13. ផលិត ឬ ជួញដូរ ឪសថនានាដែលជាកម្មវត្ថុ ទប់ស្កាត់និងហាមប្រាមជាអន្តរជាតិ ដូចជា សារធាតុធ្វើឲ្យស្រទាប់អូហ្សូនថយចុះ
 14. ផលិត ឬ ជួញដូរ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬ ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ដែលជាកម្មវត្ថុទប់ស្កាត់ និង ហាមប្រាមជាអន្តរជាតិ
 15. ផលិត ឬ ជួញដូរ ផលិតផលដែលមានផ្ទុកសារធាតុ ប៉ូលីក្លរីន ប៊ីភេនីល ដែលជាក្រុមមានផ្ទុកសារជាតិគីមីពុលកម្រិតខ្ពស់ ភាគច្រើនរកឃើញនៅក្នុង ប្រព័ន្ធចម្លងប្រេង ឌីសង់ទ័រ និង កុងតាក់ភ្លើង
 16. ការនេសាទដែលមានគ្មាននិរន្តរភាព ដូចជា ការប្រើសំណាញ់ដែលមានបណ្តោយ 2,5គ.មឡើងទៅហើយបង់ចូលក្នុងតំបន់អភិរក្សបរិស្ថានសមុទ្រ
 17. ផលិត ឬ សកម្មភាពហាមឃាត់ទាំងឡាយណាដែលបង្ករឲ្យមានផលប៉ះពាល់ ឬ ក្នុងទម្រង់ដែលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីពលកម្មដោយបង្ខំ ឬ ប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងពលកម្មកុមារ
 18. រាល់ប្រភេទនៃការវិនិយោគទាំងឡាយណាដែលទទួលផលចំណេញខ្ពស់ខុសពីធម្មតា(Ponzy ឬ HYIP) ដូចជាសេវាកម្ម Telex-free
 19. ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនទៅលើសំណល់ និង ផលិតផលពីសំណល់ លុះត្រាតែបានអនុលោមតាមអនុសញ្ញាបាសែល(Basel Convention) និង ស្ថិតក្រោមបទបញ្ញត្តិនានា
 20. សកម្មភាពបំផ្លាញនិងទាញយកផលប្រយោជន៏ពីតំបន់អភិរក្ស ដែលជាតំបន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីជម្រកធម្មជាតិ (សូមមើលគេហទំព័រ www.hcvnetwork.org)
 21. សកម្មភាពអាសគ្រាម និង ឬក៏ អំពើពេស្យាចារ
 22. ការរើសអើងជាតិសាសន៍ និង ឬក៏ ការប្រឆាំងនឹងប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយប្រជាធិបតេយ្យ។

របៀបដាក់ពាក្យសុំ

សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ ហើយជួបជាមួយប្រធានផ្នែកអតិថិជនដែលនឹងណែនាំលោកអ្នក អំពីដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ ឬទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 023 225 333 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader