បែបបទបញ្ចេញមតិ

ការផ្ដល់មតិយោបល់គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយ ដែលលោកអ្នកអាចប្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំដឹងអំពីបទពិសោធរបស់លោកអ្នក ជាមួយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ។ មតិយោបល់ទាំងនេះ វាជួយយើងខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នក និងផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំ ដើម្បីកែលម្អផលិតផល និងសេវាកម្ម ធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់សេវាធនាគាររបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ។

យើងខ្ញុំតែងតែស្វាគមន៍ជានិច្ច នូវរាល់មតិកែលម្អ មិនថាវាជាសំណួរ សំណូមពរ ឬជាការសរសើរក៏ដោយ!