របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្ម

ក្នុងទំព័រនេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានពី របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្ម របស់ធនាគារ ABA៖