អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

ផ្នែក​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​នេះ​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ទាន់​ពេលវេលា​ ជុំវិញ​អត្រា​ទិញ​/​លក់​ ទៅ​តាម​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ​សំខាន់ៗ​ដែល​យើង​បាន​ជ្រើសរើស​។​ សូម​ចំណាំ​ថា​ អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​យើងខ្ញុំ​ ប្រើ​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ​ 1​ 800​ 203​ 203។​

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,108.004,128.00
AUD / KHR2,677.382,781.14
CAD / KHR2,941.143,054.95
CNY / KHR554.65576.11
EUR / KHR4,306.244,473.11
GBP / KHR5,094.505,291.92
JPY / KHR25.35140026.332400
KRW / KHR2.9011003.028000
SGD / KHR2,974.153,089.24
THB / KHR109.87114.13
VND / KHR0.1582000.165100
AUD / USD0.6485900.677005
EUR / USD1.0431781.088877
GBP / USD1.2341331.288198
USD / CAD1.3447021.403537
USD / CNY7.1305827.442531
USD / JPY156.005529162.831244
USD / KRW1,356.671,422.91
USD / SGD1.3297761.387960
USD / THB35.99404137.571676
USD / VND24,881.8926,093.55

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

 = 
Buy Rate : =
Sell Rate : =

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,108.004,128.00
AUD / KHR2,609.082,794.74
CAD / KHR2,752.263,069.83
CNY / KHR519.03578.92
EUR / KHR4,262.304,494.99
GBP / KHR5,016.525,317.81
HKD / KHR478.60538.72
JPY / KHR24.39470026.4606
MYR / KHR792.43891.98
SGD / KHR2,889.183,104.28
THB / KHR110.42114.68
VND / KHR0.15220.1651
AUD / USD0.6320450.680316
EUR / USD1.0325341.094204
GBP / USD1.2152421.294501
USD / CAD1.3381851.499858
USD / CNY7.0959727.953297
USD / HKD7.6254838.625157
USD / JPY155.249692169.217084
USD / MYR4.6054845.209293
USD / SGD1.3233341.428779
USD / THB35.82141637.384532
USD / VND24,881.8927,122.21

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​។​
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។