អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

ផ្នែក​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​នេះ​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ទាន់​ពេលវេលា​ ជុំវិញ​អត្រា​ទិញ​/​លក់​ ទៅ​តាម​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ​សំខាន់ៗ​ដែល​យើង​បាន​ជ្រើសរើស​។​ សូម​ចំណាំ​ថា​ អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​យើងខ្ញុំ​ ប្រើ​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ​ 1​ 800​ 203​ 203។​

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,122.004,133.00
AUD / KHR2,626.122,700.75
CAD / KHR2,971.453,055.75
CNY / KHR579.80592.69
EUR / KHR4,035.084,108.41
GBP / KHR4,599.044,682.62
JPY / KHR28.06460028.860700
KRW / KHR2.8677002.998500
SGD / KHR2,858.032,921.54
THB / KHR108.75111.83
VND / KHR0.1698000.175700
AUD / USD0.6354030.655204
EUR / USD0.9763080.996703
GBP / USD1.1127611.136007
USD / CAD1.3489321.390903
USD / CNY6.9547327.128320
USD / JPY142.823979147.267376
USD / KRW1,374.691,441.22
USD / SGD1.4109001.446101
USD / THB36.85951938.004598
USD / VND23,460.4424,340.40

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

 = 
Buy Rate : =
Sell Rate : =

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,122.004,133.00
AUD / KHR2,554.132,707.98
CAD / KHR2,766.993,063.90
CNY / KHR538.31594.27
EUR / KHR3,912.804,119.40
GBP / KHR4,459.674,695.15
HKD / KHR477.37537.25
JPY / KHR26.49820028.9377
MYR / KHR808.04909.40
SGD / KHR2,754.602,929.34
THB / KHR108.75112.13
VND / KHR0.16290.1757
AUD / USD0.6179850.656958
EUR / USD0.9467220.999369
GBP / USD1.0790391.139047
USD / CAD1.3453441.493681
USD / CNY6.9362417.677732
USD / HKD7.6724068.657854
USD / JPY142.443940155.972859
USD / MYR4.5326595.114846
USD / SGD1.4071431.500399
USD / THB36.76090338.004598
USD / VND23,460.4425,371.39

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​។​
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។