អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,062.004,077.00
AUD / KHR2,719.142,806.69
CAD / KHR3,023.033,139.15
CNY / KHR566.49588.25
EUR / KHR4,432.654,575.37
GBP / KHR5,185.585,352.53
HKD / KHR510.27529.87
JPY / KHR36.812538.2264
MYR / KHR959.95996.82
SGD / KHR2,934.753,047.47
THB / KHR132.67136.95
VND / KHR0.17130.1789
AUD / USD0.6669460.690963
EUR / USD1.0872331.126384
GBP / USD1.2719111.317708
USD / CAD1.2939811.348647
USD / CNY6.9052277.196950
USD / HKD7.6660317.989888
USD / JPY106.261641110.750424
USD / MYR4.0749584.247096
USD / SGD1.3329091.389215
USD / THB29.66046030.730384
USD / VND22,705.4223,800.35
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយបណ្ណ័ដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយបណ្ណ័ផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលំអិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,062.004,077.00
CNY / KHR569.28585.26
EUR / KHR4,464.224,543.88
GBP / KHR5,222.505,315.69
KRW / KHR3.41313.5477
SGD / KHR2,963.803,016.69
THB / KHR133.59135.98
EUR / USD1.0949771.118631
GBP / USD1.2809661.308639
USD / CNY6.9405057.161678
USD / KRW1,144.9672001,194.515300
USD / SGD1.3465091.375599
USD / THB29.87204030.518751
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយបណ្ណ័ខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​