អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,052.004,070.00
AUD / KHR2,732.622,856.79
CAD / KHR2,958.743,093.18
CNY / KHR570.48600.93
EUR / KHR4,427.624,628.81
GBP / KHR5,040.745,269.79
HKD / KHR506.11529.10
JPY / KHR36.040437.6780
MYR / KHR949.01992.13
SGD / KHR2,882.003,012.96
THB / KHR124.47130.13
VND / KHR0.16980.1775
AUD / USD0.6714050.705032
EUR / USD1.0878671.142352
GBP / USD1.2385111.300540
USD / CAD1.3099791.375586
USD / CNY6.7428827.134343
USD / HKD7.6582888.041730
USD / JPY107.542863112.928824
USD / MYR4.0841424.288680
USD / SGD1.3448571.412214
USD / THB31.13809332.698642
USD / VND22,828.1723,969.38
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយបណ្ណ័ដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយបណ្ណ័ផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលំអិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,052.004,070.00
CNY / KHR574.04597.13
EUR / KHR4,438.924,617.47
GBP / KHR5,053.605,256.87
KRW / KHR3.33363.4676
SGD / KHR2,889.083,005.29
THB / KHR124.78129.80
EUR / USD1.0906441.139553
GBP / USD1.2416711.297352
USD / CNY6.7857927.090098
USD / KRW1,168.5315001,220.902300
USD / SGD1.3482891.408753
USD / THB31.21725732.617407
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយបណ្ណ័ខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​