អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,002.004,015.00
AUD / KHR2,792.132,898.09
CAD / KHR2,941.733,071.74
CNY / KHR564.17597.93
EUR / KHR4,460.134,629.39
GBP / KHR5,218.215,416.23
HKD / KHR499.83521.92
JPY / KHR35.256636.8148
MYR / KHR962.001,004.52
SGD / KHR2,903.953,032.30
THB / KHR124.29129.01
VND / KHR0.16880.1762
AUD / USD0.6954250.724160
EUR / USD1.1108671.156769
GBP / USD1.2996791.353381
USD / CAD1.3028451.364843
USD / CNY6.6930917.116649
USD / HKD7.6678428.032731
USD / JPY108.706281113.879387
USD / MYR3.9839924.173597
USD / SGD1.3197901.382600
USD / THB31.02085132.303484
USD / VND22,712.8323,785.55
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយបណ្ណ័ដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយបណ្ណ័ផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលំអិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,002.004,015.00
CNY / KHR571.16590.47
EUR / KHR4,491.894,597.53
GBP / KHR5,255.375,378.95
KRW / KHR3.47533.6107
SGD / KHR2,932.703,001.67
THB / KHR125.15128.10
EUR / USD1.1187771.148808
GBP / USD1.3089341.344065
USD / CNY6.7776527.029554
USD / KRW1,108.3723001,155.295900
USD / SGD1.3332581.369046
USD / THB31.24121832.081502
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយបណ្ណ័ខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​