អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

ផ្នែក​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​នេះ​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ទាន់​ពេលវេលា​ ជុំវិញ​អត្រា​ទិញ​/​លក់​ ទៅ​តាម​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ​សំខាន់ៗ​ដែល​យើង​បាន​ជ្រើសរើស​។​ សូម​ចំណាំ​ថា​ អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​យើងខ្ញុំ​ ប្រើ​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ​ 1​ 800​ 203​ 203។​

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,106.004,118.00
AUD / KHR2,662.592,776.91
CAD / KHR2,971.943,099.31
CNY / KHR562.88587.00
EUR / KHR4,377.884,565.85
GBP / KHR5,087.655,306.09
JPY / KHR27.17820028.342900
KRW / KHR3.0769003.218100
SGD / KHR3,008.433,137.37
THB / KHR114.61119.52
VND / KHR0.1653000.172900
AUD / USD0.6465740.676305
EUR / USD1.0631081.111994
GBP / USD1.2354661.292277
USD / CAD1.3248111.385627
USD / CNY6.9948897.315947
USD / JPY144.868732151.518496
USD / KRW1,275.911,338.36
USD / SGD1.3087391.368820
USD / THB34.35408235.930547
USD / VND23,747.8324,912.28

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

 = 
Buy Rate : =
Sell Rate : =

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,106.004,118.00
AUD / KHR2,627.202,785.05
CAD / KHR2,786.533,108.36
CNY / KHR527.76588.72
EUR / KHR4,342.074,579.23
GBP / KHR5,020.025,321.65
HKD / KHR477.80537.87
JPY / KHR26.20390028.4258
MYR / KHR798.74899.17
SGD / KHR2,928.213,146.54
THB / KHR115.40119.87
VND / KHR0.15940.1729
AUD / USD0.6379800.678288
EUR / USD1.0544121.115253
GBP / USD1.2190431.296067
USD / CAD1.3209541.477824
USD / CNY6.9744537.802789
USD / HKD7.6338158.618669
USD / JPY144.446242157.152180
USD / MYR4.5664335.155620
USD / SGD1.3049251.406320
USD / THB34.25377535.684575
USD / VND23,747.8325,834.38

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​។​
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។