អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,077.004,089.00
AUD / KHR2,817.012,923.02
CAD / KHR3,045.963,179.61
CNY / KHR574.20603.98
EUR / KHR4,490.624,659.61
GBP / KHR4,998.995,187.12
HKD / KHR511.78534.24
JPY / KHR37.018438.6427
MYR / KHR971.461,014.08
SGD / KHR2,935.453,064.26
THB / KHR129.88134.77
VND / KHR0.17240.1800
AUD / USD0.6889240.716954
EUR / USD1.0982201.142902
GBP / USD1.2225461.272288
USD / CAD1.2822331.342434
USD / CNY6.7502247.121212
USD / HKD7.6314027.989761
USD / JPY105.505050110.458583
USD / MYR4.0203934.209129
USD / SGD1.3305011.392972
USD / THB30.25154031.482907
USD / VND22,650.0023,718.10
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយបណ្ណ័ដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយបណ្ណ័ផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលំអិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,077.004,089.00
CNY / KHR579.23598.63
EUR / KHR4,522.604,627.54
GBP / KHR5,034.595,151.42
KRW / KHR3.40163.5331
SGD / KHR2,964.523,033.31
THB / KHR130.78133.82
EUR / USD1.1060411.135036
GBP / USD1.2312521.263532
USD / CNY6.8105517.059372
USD / KRW1,153.9441001,202.081400
USD / SGD1.3440761.379313
USD / THB30.46629831.266249
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយបណ្ណ័ខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​