អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,050.004,065.00
THB / KHR120.10123.80
AUD / KHR2,968.413,059.75
CAD / KHR3,030.183,142.22
CNY / KHR591.00617.74
EUR / KHR4,669.954,813.65
GBP / KHR5,290.505,453.29
HKD / KHR507.78526.55
JPY / KHR35.429636.7396
MYR / KHR984.511,020.91
SGD / KHR2,919.743,027.70
VND / KHR0.17290.1793
USD / AUD1.32361.3694
USD / CAD1.28891.3415
USD / CNY6.55626.8782
USD / EUR0.84140.8705
USD / GBP0.74270.7684
USD / HKD7.69158.0055
USD / JPY110.24114.73
USD / MYR3.96704.1290
USD / SGD1.33771.3922
USD / THB32.714233.8458
USD / VND22,590.0023,510.00
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយបណ្ណ័ដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយបណ្ណ័ផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលំអិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,050.004,065.00
CNY / KHR596.27612.16
EUR / KHR4,702.324,779.61
GBP / KHR5,327.165,414.73
SGD / KHR2,948.642,997.11
USD / CNY6.61596.8174
USD / EUR0.84730.8645
USD / GBP0.74800.7631
USD / SGD1.35131.3786
USD / THB32.947233.6128
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយបណ្ណ័ខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​