អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

ផ្នែក​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​នេះ​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ទាន់​ពេលវេលា​ ជុំវិញ​អត្រា​ទិញ​/​លក់​ ទៅ​តាម​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ​សំខាន់ៗ​ដែល​យើង​បាន​ជ្រើសរើស​។​ សូម​ចំណាំ​ថា​ អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​យើងខ្ញុំ​ ប្រើ​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ​ +855​ 23​ 225​ 333​។​

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,099.004,114.00
AUD / KHR2,611.393,184.22
CAD / KHR2,795.813,409.09
CNY / KHR508.83730.50
EUR / KHR4,403.085,156.72
GBP / KHR4,816.505,640.90
JPY / KHR36.109042.2894
THB / KHR121.71139.70
AUD / USD0.6347570.776828
EUR / USD1.0702671.258043
GBP / USD1.1707581.376165
USD / CAD1.2023741.471488
USD / CNY5.6112258.085215
USD / JPY96.9274113.932815
USD / THB29.34144633.801660
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយប័ណ្ណដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយប័ណ្ណផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,099.004,114.00
AUD / KHR2,842.242,945.40
CAD / KHR3,020.853,114.90
CNY / KHR588.32609.68
EUR / KHR4,700.074,846.36
GBP / KHR5,141.375,301.40
KRW / KHR3.43033.5655
SGD / KHR2,935.223,026.61
THB / KHR127.92131.90
VND / KHR0.1737000.180500
AUD / USD0.6908700.718566
EUR / USD1.1424571.182327
GBP / USD1.2497251.293340
USD / CAD1.3159331.361868
USD / CNY6.7231996.992793
USD / KRW1,149.6284001,199.312000
USD / SGD1.3543211.401599
USD / THB31.07657332.160725
USD / VND22,709.1423,684.51
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយប័ណ្ណខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​។​