អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,015.004,031.00
THB / KHR126.82130.68
AUD / KHR3,061.903,155.23
CAD / KHR3,120.263,234.72
CNY / KHR623.83646.71
EUR / KHR4,893.295,042.44
GBP / KHR5,582.165,752.31
HKD / KHR503.55522.03
JPY / KHR36.743638.0916
MYR / KHR1,009.701,046.74
SGD / KHR3,010.563,121.00
VND / KHR0.17350.1799
USD / AUD1.27251.3165
USD / CAD1.24121.2919
USD / CNY6.20836.4617
USD / EUR0.79620.8238
USD / GBP0.69800.7221
USD / HKD7.69128.0051
USD / JPY105.40109.71
USD / MYR3.83573.9923
USD / SGD1.28641.3390
USD / THB30.723731.7863
USD / VND22,320.0023,230.00
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយបណ្ណ័ដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយបណ្ណ័ផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលំអិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,015.004,031.00
CNY / KHR626.90643.43
EUR / KHR4,927.205,006.79
GBP / KHR5,620.855,711.64
SGD / KHR3,040.373,089.48
USD / CNY6.24006.4300
USD / EUR0.80190.8181
USD / GBP0.70300.7172
USD / SGD1.29961.3258
USD / THB30.942531.5676
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយបណ្ណ័ខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​