អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,095.004,111.00
AUD / KHR2,729.852,835.31
CAD / KHR3,033.473,150.67
CNY / KHR565.44587.28
EUR / KHR4,446.174,617.94
GBP / KHR5,047.935,242.94
HKD / KHR514.09533.95
JPY / KHR37.304138.7452
MYR / KHR962.54999.73
SGD / KHR2,928.783,041.93
THB / KHR132.13137.24
VND / KHR0.17340.1812
AUD / USD0.6640360.692383
EUR / USD1.0815301.127702
GBP / USD1.2279081.280327
USD / CAD1.2997241.355214
USD / CNY6.9728247.270444
USD / HKD7.6692577.996654
USD / JPY105.690511110.202364
USD / MYR4.0961064.270991
USD / SGD1.3461851.403656
USD / THB29.83824031.113298
USD / VND22,599.3423,708.19
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយបណ្ណ័ដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយបណ្ណ័ផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលំអិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,095.004,111.00
CNY / KHR566.83585.79
EUR / KHR4,457.514,606.62
GBP / KHR5,060.805,230.09
KRW / KHR3.38663.5209
SGD / KHR2,935.983,034.19
THB / KHR132.46136.89
EUR / USD1.0842881.124938
GBP / USD1.2310391.277189
USD / CNY6.9905607.252615
USD / KRW1,163.0549001,213.901800
USD / SGD1.3496191.400214
USD / THB29.91453031.035784
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយបណ្ណ័ខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​