អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,020.004,035.00
THB / KHR120.68125.32
AUD / KHR2,839.472,948.64
CAD / KHR2,937.563,068.87
CNY / KHR567.22597.05
EUR / KHR4,483.954,656.35
GBP / KHR4,984.625,176.27
HKD / KHR504.22526.76
JPY / KHR34.959736.5223
MYR / KHR943.09985.25
SGD / KHR2,871.953,000.33
VND / KHR0.16860.1761
USD / AUD1.36331.4210
USD / CAD1.30991.3736
USD / CNY6.73317.1136
USD / EUR0.86330.8999
USD / GBP0.77660.8095
USD / HKD7.63168.0025
USD / JPY110.07115.42
USD / MYR4.08024.2785
USD / SGD1.33991.4050
USD / THB32.077933.4355
USD / VND22,827.9423,932.38
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយបណ្ណ័ដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយបណ្ណ័ផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលំអិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,020.004,035.00
THB / KHR121.51124.43
CNY / KHR572.16591.78
EUR / KHR4,515.884,624.30
GBP / KHR5,020.125,140.65
SGD / KHR2,900.382,970.02
USD / CNY6.79317.0522
USD / EUR0.86930.8935
USD / GBP0.78200.8038
USD / SGD1.35351.3912
USD / THB32.307333.2071
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយបណ្ណ័ខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​