អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,084.004,104.00
THB / KHR124.28128.72
AUD / KHR2,932.153,036.95
CAD / KHR3,116.483,227.87
CNY / KHR587.71608.92
EUR / KHR4,738.914,908.30
GBP / KHR5,307.845,497.56
HKD / KHR513.04531.38
JPY / KHR35.683836.9593
MYR / KHR973.631,008.43
SGD / KHR2,950.453,055.91
VND / KHR0.17200.1782
USD / AUD1.34481.3997
USD / CAD1.26521.3169
USD / CNY6.70696.9830
USD / EUR0.83210.8660
USD / GBP0.74290.7732
USD / HKD7.68567.9993
USD / JPY110.50115.01
USD / MYR4.04994.2152
USD / SGD1.33641.3910
USD / THB31.727533.0225
USD / VND22,920.0023,860.00
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ទិញ ឬលក់រូបិយបណ្ណ័ដែលមានទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលមានរូបិយបណ្ណ័ផេ្សងគ្នា។ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលំអិត។

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,084.004,104.00
CNY / KHR589.25607.27
EUR / KHR4,750.564,895.81
GBP / KHR5,320.885,483.58
SGD / KHR2,957.703,048.14
USD / CNY6.72526.9647
USD / EUR0.83420.8639
USD / GBP0.74480.7713
USD / SGD1.33981.3876
USD / THB31.808432.9416
  • អត្រាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស គឺជាអត្រាប្រើសម្រាប់ប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ រួមមានការផេ្ទរប្រាក់ចេញ និងចូលក្រៅប្រទេស។
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • ការគណនានូវការប្តូររូបិយបណ្ណ័ខាងលើ គឺផែ្អកលើអត្រាប្តូរប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​