អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,005.004,025.00
THB / KHR125.47129.94
AUD / KHR3,086.823,196.85
CAD / KHR3,102.633,213.22
CNY / KHR621.42643.58
EUR / KHR4,854.865,027.91
GBP / KHR5,502.415,698.54
HKD / KHR504.24522.21
JPY / KHR36.719738.0285
MYR / KHR1,007.041,042.93
SGD / KHR2,983.013,089.34
VND / KHR0.17350.1797
USD / AUD1.25281.3039
USD / CAD1.24641.2973
USD / CNY6.22306.4771
USD / EUR0.79660.8291
USD / GBP0.70280.7315
USD / HKD7.66937.9824
USD / JPY105.32109.61
USD / MYR3.84013.9969
USD / SGD1.29641.3493
USD / THB30.821032.0790
USD / VND22,290.0023,200.00

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,005.004,025.00
CNY / KHR622.95641.94
EUR / KHR4,866.795,015.12
GBP / KHR5,515.935,684.04
SGD / KHR2,990.343,081.48
USD / CNY6.23896.4612
USD / EUR0.79860.8270
USD / GBP0.70460.7297
USD / SGD1.29971.3460
USD / THB30.899632.0004
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​