អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

ផ្នែក​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​នេះ​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ទាន់​ពេលវេលា​ ជុំវិញ​អត្រា​ទិញ​/​លក់​ ទៅ​តាម​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ​សំខាន់ៗ​ដែល​យើង​បាន​ជ្រើសរើស​។​ សូម​ចំណាំ​ថា​ អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​យើងខ្ញុំ​ ប្រើ​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ​ 1​ 800​ 203​ 203។​

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,106.004,117.00
AUD / KHR2,638.782,713.77
CAD / KHR2,968.503,052.71
CNY / KHR568.86593.24
EUR / KHR4,353.684,450.59
GBP / KHR5,013.915,125.52
JPY / KHR28.96240029.784000
KRW / KHR3.0331003.171500
SGD / KHR2,991.773,076.64
THB / KHR116.68119.99
VND / KHR0.1711000.178900
AUD / USD0.6409470.660928
EUR / USD1.0574881.083924
GBP / USD1.2178551.248300
USD / CAD1.3450341.386896
USD / CNY6.9213137.237282
USD / JPY137.859253142.149822
USD / KRW1,294.661,357.36
USD / SGD1.3345731.376108
USD / THB34.21951835.284539
USD / VND22,951.3724,061.95

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

 = 
Buy Rate : =
Sell Rate : =

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,106.004,117.00
AUD / KHR2,566.442,721.06
CAD / KHR2,764.243,060.89
CNY / KHR533.37594.83
EUR / KHR4,230.304,462.55
GBP / KHR4,871.825,139.29
HKD / KHR476.49536.27
JPY / KHR27.34590029.8638
MYR / KHR811.07912.82
SGD / KHR2,892.043,084.88
THB / KHR116.11120.31
VND / KHR0.16500.1789
AUD / USD0.6233760.662703
EUR / USD1.0275201.086836
GBP / USD1.1833421.251654
USD / CAD1.3414401.489379
USD / CNY6.9028137.718844
USD / HKD7.6565918.640265
USD / JPY137.490875150.552734
USD / MYR4.4981495.076011
USD / SGD1.3310081.423563
USD / THB34.12850135.457756
USD / VND22,951.3724,951.52

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​។​
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។