អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

ផ្នែក​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​នេះ​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ទាន់​ពេលវេលា​ ជុំវិញ​អត្រា​ទិញ​/​លក់​ ទៅ​តាម​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ​សំខាន់ៗ​ដែល​យើង​បាន​ជ្រើសរើស​។​ សូម​ចំណាំ​ថា​ អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​យើងខ្ញុំ​ ប្រើ​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ​ 1​ 800​ 203​ 203។​

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,092.004,104.00
AUD / KHR2,810.352,890.21
CAD / KHR3,005.573,090.84
CNY / KHR590.68615.99
EUR / KHR4,348.344,445.12
GBP / KHR4,902.425,011.54
JPY / KHR30.78090031.654100
KRW / KHR3.1770003.322800
SGD / KHR3,047.153,133.59
THB / KHR120.47123.89
VND / KHR0.1699000.177700
AUD / USD0.6847830.706307
EUR / USD1.0595371.086295
GBP / USD1.1945471.224717
USD / CAD1.3239121.365465
USD / CNY6.6429656.947924
USD / JPY129.272353133.329435
USD / KRW1,231.491,291.78
USD / SGD1.3058501.346832
USD / THB33.02930034.066573
USD / VND23,027.5724,155.39

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

 = 
Buy Rate : =
Sell Rate : =

រូបិយប័ណ្ណABA ទិញចូលABA លក់ចេញ
USD / KHR4,092.004,104.00
AUD / KHR2,733.312,898.71
CAD / KHR2,798.773,099.90
CNY / KHR553.83617.80
EUR / KHR4,225.104,458.20
GBP / KHR4,763.485,026.28
HKD / KHR473.89533.48
JPY / KHR29.06290031.7469
MYR / KHR862.01970.40
SGD / KHR2,945.573,142.78
THB / KHR120.47124.25
VND / KHR0.16380.1777
AUD / USD0.6660110.708385
EUR / USD1.0295081.089492
GBP / USD1.1606921.228319
USD / CAD1.3200431.466358
USD / CNY6.6235037.410216
USD / HKD7.6703918.660238
USD / JPY128.894475141.210960
USD / MYR4.2168184.760966
USD / SGD1.3020321.393279
USD / THB32.93360234.066573
USD / VND23,027.5725,054.95

ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ខាងលើ​នេះ​ គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​អត្រា​បឋម​ហើយ​អាច​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​មិន​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ប្រ​តិ​បត្ត​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ​ផ្សេង​ពី​រូបិយប័ណ្ណ​ខាងលើ​នេះ​ សូម​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​ណាមួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​។​
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។