ការវាយតម្លៃឥណទាន

Standard​ &​ Poor’s​ (S&P)​ Global​ Ratings
ចំណាត់ថ្នាក់រយៈពេលវែង៖ B+
លទ្ធផលវាយតម្លៃ៖ ៖ ស្ថិរ​ភាព​​
កាលបរិច្ឆេទ៖ 14 កក្កដា 2017
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើកទី1៖ 27 វិច្ឆិកា 2018
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 15 សីហា 2023
សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានផ្លូវការ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលលោកអ្នកត្រូវការ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ IR@remove-this.ababank.com