គណនីកាលកំណត់

ធ្វើឲ្យប្រាក់របស់លោកអ្នកបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់លោកអ្នក ហើយដឹងច្បាស់អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន។ សូមជ្រើសរើសកាលកំណត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​រវាងពី 1 ទៅ 60 ខែនៅក្នុងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ដើម្បី​ទទួលបានការប្រាក់​ក្នុងអត្រា​ប្រកួតប្រជែង។

រយៈពេលប្រូម៉ូសិនមានកំណត់! សូមរីករាយជាមួយការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត សម្រាប់គណនីកាលកំណត់ជាប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារ។

គណនី​បញ្ញើ​កាលកំណត់​ ដែល​បើក​នៅ​បញ្ជរ​ (​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​)

រយៈពេល
(ខែ)
ក្រុមហ៊ុន គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទៅ
នៅក្នុងប្រទេស*
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
1 2.00% 2.00% តាមការស្នើសុំ 2.00%
3 3.50% 3.50% តាមការស្នើសុំ 3.50%
6 4.50% 4.50% តាមការស្នើសុំ 4.50%
12 5.50% 5.50% តាមការស្នើសុំ 5.50%
24 5.50% 5.50% N/A 5.50%
36 5.50% 5.50% N/A 5.50%
48 5.50% 5.50% N/A 5.50%
60 5.50% 5.50% N/A 5.50%

* គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទៅនៅក្នុងប្រទេស – រាល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ លើកលែងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវទាក់ទង អ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង របស់ពួកគេ ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ IR@remove-this.ababank.com សម្រាប់អត្រាការប្រាក់នៃគណនីកាលកំណត់។

រយៈពេល
(ខែ)
ក្រុមហ៊ុន គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទៅ
នៅក្នុងប្រទេស
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
1 1.50%
0.75%
1.50% តាមការស្នើសុំ 1.50%
0.50%
3 2.00%
1.50%
2.00% តាមការស្នើសុំ 2.00%
1.25%
6 3.00%
2.50%
3.00% តាមការស្នើសុំ 3.00%
2.50%
12 4.00%
3.75%
4.00% តាមការស្នើសុំ 4.00%
3.25%
24 4.00%
3.85%
4.00% តាមការស្នើសុំ 4.00%
3.35%
36 4.00%
3.95%
4.00% តាមការស្នើសុំ 4.00%
3.45%

* គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទៅនៅក្នុងប្រទេស – រាល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ លើកលែងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវទាក់ទង អ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង របស់ពួកគេ ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ IR@remove-this.ababank.com សម្រាប់អត្រាការប្រាក់នៃគណនីកាលកំណត់។

គណនីបញ្ញើកាលកំណត់ ដែលបើកក្នុង ផ្លែតហ្វមធនាគារអនឡាញ ABA Business (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

រយៈពេល
(ខែ)
ក្រុមហ៊ុន គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទៅ
នៅក្នុងប្រទេស*
ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
1 2.00% 2.00% 2.00%
2 2.63% 2.63% 2.63%
3 3.50% 3.50% 3.50%
4 3.75% 3.75% 3.75%
5 4.00% 4.00% 4.00%
6 4.50% 4.50% 4.50%
7 4.58% 4.58% 4.58%
8 4.66% 4.66% 4.66%
9 4.75% 4.75% 4.75%
10 4.92% 4.92% 4.92%
11 5.08% 5.08% 5.08%
12 5.50% 5.50% 5.50%
24 5.50% 5.50% 5.50%
36 5.50% 5.50% 5.50%
48 5.50% 5.50% 5.50%
60 5.50% 5.50% 5.50%

* គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទៅនៅក្នុងប្រទេស – រាល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ លើកលែងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវទាក់ទង អ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង របស់ពួកគេ ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ IR@remove-this.ababank.com សម្រាប់អត្រាការប្រាក់នៃគណនីកាលកំណត់។

រយៈពេល
(ខែ)
ក្រុមហ៊ុន គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទៅនៅក្នុងប្រទេស* ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
1 1.50%
0.50%
1.50%
0.50%
1.50%
0.50%
2 1.63% 1.63% 1.63%
3 2.00%
1.25%
2.00%
1.25%
2.00%
1.25%
4 2.17% 2.17% 2.17%
5 2.58% 2.58% 2.58%
6 3.00%
2.50%
3.00%
2.50%
3.00%
2.50%
7 3.08% 3.08% 3.08%
8 3.16% 3.16% 3.16%
9 3.25% 3.25% 3.25%
10 3.42% 3.42% 3.42%
11 3.58% 3.58% 3.58%
12 4.00%
3.25%
4.00%
3.25%
4.00%
3.25%
18 4.00% 4.00% 4.00%
24 4.00%
3.35%
4.00%
3.35%
4.00%
3.35%
30 4.00% 4.00% 4.00%
36 4.00%
3.45%
4.00%
3.45%
4.00%
3.45%

* គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទៅនៅក្នុងប្រទេស – រាល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ លើកលែងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវទាក់ទង អ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង របស់ពួកគេ ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ IR@remove-this.ababank.com សម្រាប់អត្រាការប្រាក់នៃគណនីកាលកំណត់។

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
បញ្ញើបឋមអប្បបរមា100 400,000
ការដកប្រាក់2មិនអនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់ជាផ្នែកៗ
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមបើកគណនីថ្មីសម្រាប់ការដាក់បញ្ញើថ្មី
ជម្រើស​ពេល​ដល់​ថ្ងៃ​កំណត់​ទូទាត់​
 • បន្ត​តែ​ប្រាក់​ដើម​ប៉ុណ្ណោះ
 • បន្ត​ប្រាក់​ដើម​និង​ការ​ប្រាក់
 • បិទ​គណនី​នៅ​ពេល​ដល់​ថ្ងៃ​កំណត់​ទូទាត់
ការទូទាត់ការប្រាក់2
 • ទូទាត់ប្រចាំខែសម្រាប់តែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬ
 • នៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ ឬ
 • នៅពេលស្នើសុំបិទគណនី
ថ្លៃសេវាកម្មសេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
ផ្លែតហ្វម ABA Businessតាមលក្ខខណ្ឌ ផ្លែតហ្វម ABA Business នៅទីនេះ
លិខិតបញ្ជាក់គណនីបញ្ញើ3ឥតគិតថ្លៃ
បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10ដុល្លារ / 40,000រៀល / សន្លឹក
បញ្ជាក់សវនកម្ម10ដុល្លារ / 40,000រៀល / ដង
វិធីចូលទៅកាន់គណនី
 • តាមគ្រប់សាខាធនាគារ ABA
 • ផ្លែតហ្វម ABA Business
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

មិន​គិតថ្លៃ​ចេញ​កាត​ឥណទាន​ថ្មី​ និង​ថែទាំ​ប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់​ម្ចាស់​គណនី​បង្គោល​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

 • កាត​ឥណទាន​ Mastercard Standard​/​ កាត​ឥណទាន​ Visa Classic​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ក្នុង​គណនី​ចំនួន​ 3,000​ -​ 5,000​ដុល្លារ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 500​ -​ 4,500​ដុល្លារ​ ឬ​រហូត​ដល់​ 90%​ នៃ​បញ្ញើ​ធានា​។
 • កាត​ Visa Platinum Lite​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ចំនួន​ 5,001​ ដុល្លារ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 1,000​ដុល្លារ​ ដល់​ 12,500​ដុល្លារ​ ឬ​ 90%​ នៃ​កម្រិត​ប្រាក់​ធានា​ (​កម្រិត​ណាមួយ​ដែល​ទាប​ជាង​)​។​

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជា មុនដល់អតិថិជនឡើយ។
2
ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​នៅ​ចុង​គ្រា​៖​ ប្រសិនបើ​គណនី​ត្រូវ​បាន​បិទ​មុន​កាលកំណត់​ នោះ​ការ​ប្រាក់​សន្សំ​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​។​
​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំខែ​៖​ ប្រសិនបើ​គណនី​ត្រូវ​បាន​បិទ​មុន​កាលកំណត់​ នោះ​ការ​ប្រាក់​សន្សំ​នឹង​មិន​ត្រូវ​អនុវត្ត​ទេ​។​ ក្នុង​ករណី​ ការ​ប្រាក់​មួយ​ចំនួន​បាន​ទូទាត់​ជូន​អតិថិជន​ ទឹកប្រាក់​នោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​កាត់កង​ពី​ប្រាក់​ដើម​នៃ​គណនី​កាលកំណត់​។

3 ថ្លៃសេវា 5ដុល្លារ/20,000រៀល ត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការចេញវិញ្ញាបនប័ត្រប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ឡើងវិញ។

លោកអ្នកអាច

 • ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពីលើប្រាក់របស់លោកអ្នក​សម្រាប់រយៈពេលកំណត់មួយ ដោយពុំមាន ប៉ះពាល់ ដល់​ដំណើរការ​អត្រាការប្រាក់​នៅក្នុងទីផ្សារ។ 
 • មានភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង​ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដែលទទួលបានតាមរយៈការកំណត់​ការណែនាំ​បញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៍ដើម្បី (i) បិទតាមកាលកំណត់ (ii) បន្ត​តែប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ ឬ (iii) បន្តទាំង​ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់។
 • ទទួលបានឥណទាន​ដោយឥតគិតថ្លៃ​សម្រាប់សមតុល្យការប្រាក់អប្បបរមាចំនួន 3,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ​ច្រើនជាងនេះ (ខ និងលក្ខខណ្ឌ​ត្រូវបានអនុវត្ត)។

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​

ដើម្បីបើកគណនីក្រុមហ៊ុន លោកអ្នកត្រូវតែផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ដូចខាងក្រោម៖

 • អនុស្សរណៈ និង លក្ខន្តិកៈច្បាប់ដើម និងចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយកក្រុមហ៊ុន។
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម/សាជីវកម្មដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីប្រភេទ មានកូដ QR។
 • សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលច្បាប់ដើមក្នុងការតែងតាំងហត្ថលេខី និងអណត្តិគណនី។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមរបស់អភិបាល និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់។
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមរបស់ហត្ថលេខីទទួលសិទ្ធិទាំងអស់។
 • ពន្ធប៉ាតង់អាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)។
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មចេញដោយក្រសួងនិង/ឬអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)។
 • លិខិតអនុញ្ញាតចេញពីក្រសួង និង/អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)។
 • គំរូ សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានក្បាលទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន (សូមប្រើមាតិកានៅក្នុងគំរូសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅពេលអាចប្រើបាន)។

បន្ទាប់មក បំពេញបែបបទដូចខាងក្រោម៖

លក្ខខណ្ឌតម្រូវបន្ថែម៖

 • ត្រូវប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនលើសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា។
 • អតិថិជនត្រូវផ្តល់ជូនធនាគារនូវ លេខចុះបញ្ជីពន្ធដារ ឬ លេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ បើមាន។
 • ហត្ថលេខីទទួលសិទ្ធិចាំបាច់ត្រូវមានវត្តមាននៅធនាគារ ឬនៅចំពោះមុខបុគ្គលិកធនាគារ។

សម្គាល់
- គណនីសម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ៖ លក្ខខណ្ឌតម្រូវអាចខុសគ្នា សូមទាក់ទងមកកាន់សាខាធនាគារសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
- បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់ខាងលើនេះ អតិថិជនក៏ត្រូវប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីទទួលយកអតិថិជន មុនពេលបើកគណនីក្រុមហ៊ុន។

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ប​ញ្ជើ​កាលកំណត់​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​៖

​ឯកសារ​ចាំបាច់​

 • ​អនុស្សរណៈ​ និង​ លក្ខន្តិកៈ​ច្បាប់​ដើម​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ (​ប្រសិនបើ​មាន​បន្ថែម​ ដក​ចេញ​ហត្ថលេខី​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អាណត្តិ​គណនី​)​។​
 • សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​ផ្លែតហ្វម ABA Business​ (​ប្រសិនបើ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​ផ្លែតហ្វម ABA Business​)​។​
 • ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​/​សាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ប្រភេទ​ មាន​កូដ​ QR​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​។​
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​។​

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​

 • ​ត្រូវ​ប្រថាប់ត្រា​ក្រុមហ៊ុន​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ឬ​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​។​
 • ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​ធនាគារ​ ឬ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​បុគ្គលិក​ធនាគារ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ហត្ថលេខី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ភ្ជាប់​នឹង​គណនី​ក្រុមហ៊ុន​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​ ប្រសិនបើ​អាណត្តិ​គណនី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​អ្នក​ផ្សេង​មិនមែន​ “​នរណា​ម្នាក់​ចុះហត្ថលេខា​”​។​

ចំណាំ

 • ​គណនី​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ សូម​ទាក់ទង​សាខា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
 • ​អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណើរការ​ទទួលយក​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​មុន​ពេល​កែប្រែ​គណនី​។​ 

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader