គណនីលេខពិសេស

បើកគណនីថ្មីរបស់អ្នកដែលមានលេខពិសេសស្រួលចាំ!

ជាមួយធនាគារ ABA អ្នកអាចបើកគណនីដោយជ្រើសរើសលេខល្អៗដែលអ្នកពេញចិត្ត ហើយងាយស្រួលចាំ។ លេខពិសេសនេះអាចកុម្មង់ដូចលេខទូរស័ព្ទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ឬលេខណាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នក។

សូមស្វែងរកលេខតាមបែបបទខាងក្រោម ដើម្បីដឹងថាតើលេខគណនីពិសេសដែលអ្នកចេញចិត្តនៅមានឬអត់។

    • មើលបន្ថែម

    យើងរកឃើញលេខមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងលេខដែលកំពុងស្វែងរក។ ដើម្បីបានលេខពិសេសនេះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ សូមអញ្ជើញទៅបើកគណនីសាខា ABA ណាមួយ ឬបើកផ្ទាល់តាម ABA Mobile!