សម្រាប់​វិនិយោគិន​

​ផ្នែក​នេះ​ ផ្តល់​ជូន​នូវ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ស្តី​អំពី​សមត្ថភាព​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ធនាគារ​ ABA បទ​បង្ហាញ​របស់​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​ និង​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​ ដែល​ជួយ​ផ្តល់​បច្ចុប្បន្នភាព​ដល់​អ្នក​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​មក​លើ​ធនាគារ​ ABA​។​

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទាក់ទង​មក​យើង​តាម​រយៈ​ IR@remove-this.ababank.com