ធនាគារដៃគូ

ធនាគារ ABA បានរៀបចំជាតារាងធនាគារឆ្លើយឆ្លង ជាប្រភេទធនាគារអន្ដរជាតិល្បីៗក្នុងពិភពលោក តាមផ្នែកផ្សេងៗគ្នា។ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ទាក់ទងនឹងការចេញវិក្កយបត្រ ឬ ការបង់ប្រាក់ និង ការបង់ប្រាក់លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ឬ សេវាផ្ទេរប្រាក់ ត្រូវបានធ្វើតាមរយៈគណនីទោះបីប្រើរូបិយប័ណ្ណផ្សេងគ្នាក្តី។ នៅគ្រប់ទីកន្លែង ដែលទឹកប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើ និង ទទួលដល់យើងតាមរយៈដៃគូជាធនាគារឆ្លងឆ្លើយរបស់យើង ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាតារាង ធនាគារឆ្លើយឆ្លងរបស់យើង ដែលអាចជ្រើសរើសបានដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទូទាត់លក្ខណៈអន្តរជាតិ។

រូបិយប័ណ្ណឈ្មោះធនាគារភ្នាក់ងារលេខ SWIFT កូដ
USDJP Morgan Chase Bank, USACHASUS33
USDStandard Chartered Bank, USASCBLUS33
USDStandard Chartered Bank (Singapore) LimitedSCBLSG22
USDWoori Bank, South KoreaHVBKKRSE
USDKookmin Bank, South KoreaCZNBKRSE
USDKorea Exchange Bank, South KoreaKOEXKRSE
USDDBS Bank, SingaporeDBSSSGSG
USDVietcom Bank, VietnamBFTVVNVX
USDOCBC Bank, SingaporeOCBCSGSG
USDNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
CADNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
EURNational Bank of Canada, CanadaBNDCCAMMINT
EURCommerzbank AG, GermanyCOBADEFF
GBPStandard Chartered Bank, UKSCBLGB2L
SGDDBS Bank, SingaporeDBSSSGSG
CNYChina Construction Bank Corporation, ChinaPCBCCNBJ
THBStandard Chartered Bank, ThailandSCBLTHBX
KRWWoori Bank, South KoreaHVBKKRSE
VNDVietcom Bank, VietnamBFTVVNVX
AUDJPMorgan Chase Bank, N.A., SydneyCHASAU2X
JPYSumitomo Mitsui Banking Corporation, JapanSMBCJPJT