ប្រព័ន្ធ Host-to-Host

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ ABA (Host-to-Host) ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ជាមួយដំណើរការឯកសារទូទាត់ជាចង្កោមដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីយ៉ាងងាយស្រួលដោយតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ ERP របស់អ្នកជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលរបស់ ABA តាមរយៈបណ្តាញដ៏មានសុវត្ថិភាពមួយ។ តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធនេះ អ្នកក៏អាចបង្កើតសំណុំឯកសារសំណើទូទាត់ដោយផ្ទាល់ពីប្រព័ន្ធ ERP របស់អ្នក។

ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ ABA (Host-to-Host) ឥឡូវនេះ អ្នកអាចរីករាយបញ្ជូនសំណើប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមក ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព លឿនរហ័ស គ្រប់ពេលវេលា និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបាយការណ៍គណនីប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬក៏ប្រចាំខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហេតុនេះអ្នកអាចសល់ពេលវេលាច្រើន ដើម្បីផ្តោតបន្ថែមលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

របៀបដំណើរការ

អត្ថប្រយោជន៍​សំខាន់ៗ​

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើរំហូរ
ការងារដែលធ្វើដោយដៃ

កាត់​បន្ថយ​កំហុសឆ្គង​ផ្សេងៗ​

ដំណើរការ​ទូទាត់​ច្រើន​
ដំណាល​គ្នា​បាន​ភ្លាមៗ​

​កាត់​បន្ថយ​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​

តើ​អ្នក​ណាខ្លះ​អាច​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​ប្រព័ន្ធ​នេះ​?

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ ABA (Host-to-Host) អាចជួយម្ចាស់អាជីវកម្មដូចជារូបអ្នក ឲ្យចំណេញពេលវេលា កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងដោយដៃនានា និងផ្តោតបន្ថែមលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅតាមសាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតអ្នកបំផុតនៅថ្ងៃនេះ។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ 023 925 333 ឬទាក់ទងក្រុមការងារ ផ្លែតហ្វម ABA Business យើងខ្ញុំ តាមអ៊ីមែល digitalsupport@remove-this.ababank.com

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader