គណៈគ្រប់គ្រង

នាយកប្រតិបត្តិ

លោកមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិទទួលបានដោយកិត្តិយសពីសាលាពាណិជ្ជកម្ម Cass (ទីក្រុងឡុង ប្រទេសអង់គ្លេស) សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទទួលដោយកិត្តិយសពីបណ្ឌិតសភាគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋកាហ្សាស្ថាន លោកក៏មានសញ្ញាប័ត្រ​​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែករុករកប្រេង និង ឧស្ម័ន ទទួលបានពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន ផងដែរ។ ពីឆ្នាំ 1998 ដល់ ឆ្នាំ 2001 លោកបានបំរើការនៅធនាគារជាតិនៃកាហ្សាក់ស្ថាន ក្នុងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនាគារ។

នៅក្នុងឆ្នាំ 2001 - 2005 លោកកាន់តំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅធនាគារ Halyk (កាហ្សាក់ស្ថាន)។

ពីឆ្នាំ 2007 ដល់ឆ្នាំ 2008 បានបំរើការនៅ ក្រុមហ៊ុន Credit Suisse កាហ្សាក់ស្ថាន តំណែងជាប្រធានគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម។

នៅក្នុងឆ្នាំ 2009 បានកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិ នៃ Zhetisu Asset Management និង ជាទីប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិនៅធនាគារ Temir ។

លោកបានចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2009។

នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

បញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករ ពីទីក្រុងញូវដែលីនៃប្រទេសឥណ្ឌា និង ពីសាកលវិទ្យាល័យ Tribhuwan ក្រុងកាត់ថ្មាន់ឌូ ប្រទេសនេប៉ាល់។

លោក Gyawali ចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់លោកនៅក្នុង ឆ្នាំ 2001 ជាមួយធនាគារ ហិម៉ាឡៃ និងបានវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយធនាគារ ហាប៊ីប ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។

នៅចន្លោះឆ្នាំ 2001 និង ឆ្នាំ 2007 លោក បានបម្រើការងារនៅក្នុងធនាគារ ហិមាល័យ ដែលជានាយកមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2007 លោកបានធ្វើការជាមួយធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី។

នាយកផ្នែក ព័ត៌មានវិទ្យា

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា នៅកាហ្សាក់ស្ថាននាឆ្នាំ 1993។

ពីឆ្នាំ 1991 រហូតដល់ ឆ្នាំ 1994 លោកបានបម្រើការងារនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាកាហ្សាស្ថាន ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ និង ស្រាវជ្រាវពីដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិ ហើយក្នុងឆ្នាំ 1995 លោកបានបញ្ចប់វគ្គ ត្រួតពិនិត្យក្នុងឧស្សាហកម្មគីមី។

ចន្លោះឆ្នាំ 1994 និង ឆ្នាំ 2000 បានកាន់តំណែង CIT នៅសាខាភាគខាងត្បូងកាហ្សាក់ស្ថាន របស់ធនាគារ TuranAlem (ធនាគារ BTA)។

ពីឆ្នាំ 2000 បានធ្វើការជាមន្ត្រីអភិវឌ្ឍ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់ នៅការិយាល័យកណ្តាលនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ នៃធនាគារ TuranAlem។

ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2007 បានចូលរួមជាគណៈគ្រប់គ្រងនៅធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី។

នាយកផ្នែក ឥណទាន

បានទទួលសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង អនុបណ្ឌិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Tribhuwan កាត់ថ្មាន់ឌូ ប្រទេសនេប៉ាល់។

លោក Pandey បានចាប់ផ្តើមអាជីព របស់លោកនៅក្នុង ឆ្នាំ 1997 ជាមួយធនាគារ ហិម៉ាឡៃ និងបានចូលរួមវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយធនាគារ ហាប៊ីប ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។

ពីឆ្នាំ 1997 ដល់ ឆ្នាំ 2007 លោកបានធ្វើការនៅខ្សែបន្ទាត់ទីពីរនៅក្នុងនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលឥណទានរបស់ធនាគារ ហិមាល័យ។

អំឡុងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ 2008 លោកបានបំរើការនៅ ធនាគារ Global ចំកាត់ ក្នុងតំណែងជាមន្រ្តីខ្សែបន្ទាត់ទី២ នៃនាយកដ្ឋាន ឥណទាន។

លោកបានចូលរួមជាមួយធនាគារ ABA ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ 2008 ដែលជានាយកមន្រ្តីឥណទាន។

នាយកផ្នែកកាត និងសេវាទូទាត់អេឡិកត្រូនិក

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី សាកលវិទ្យាល័យជាតិ រដ្ឋកាហ្សាស្ថាន។

នៅចន្លោះឆ្នាំ 1998 និងឆ្នាំ 2007 លោកជាអ្នកដឹកនាំ គម្រោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និង គាំទ្រកម្ចីបុគ្គល និង សាជីវកម្ម មូលបត្រហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម និង ប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យារបស់ធនាគារ Halyk និងធនាគារ TuranAlem ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន។

ចាប់តាំងពី ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2007 លោកបានបំរើការ ជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងពីឆ្នាំ 2008 ជាប្រធានមណ្ឌលប័ណ្ណ នៃធនាគារ ABA។

នាយកផ្នែក សេវាធនាគារឌីជីថល

បញ្ចប់ការសិក្សាពី សាកលវិទ្យាល័យ ពហុបច្ចេកទេស Tashkent (មានសញ្ញាបត្រ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ផលិតកម្ម) នៅឆ្នាំ 1999 បានចាប់ផ្តើម អាជីពរបស់លោក នៅនាយកដ្ឋាន IR ការ នៃគណៈកម្មាអចលនទ្រព្យរដ្ឋ (SPC)។

នៅ 2005-2007 បានធ្វើការនៅក្នុងគម្រោង របស់ធនាគារពិភពលោក បានហៅថា "ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ SMEs តាមរយៈការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា IT" ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង (Uzbekistan)។

ពេលបញ្ចប់ ដោយជោគជ័យគម្រោងនេះ នៅក្នុងឆ្នាំ 2007 លោកបានចូលរួមជាមួយ ការិយាល័យតំណាង Visor Holding នៅ Tashkent ជាអ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្ម។

មានបទពិសោធន៌ក្នុងឧស្សាហកម្មធនាគារ នាឆ្នាំ 2008 បន្ទាប់ពីបានចូលរួមជាមួយ ក្រុមការងារនៃឥណទានរបស់ធនាគារ Standard Bank នៅ Tashkent ជានាយកផ្នែកទីផ្សារ។

បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាក្រុមនៃធនាគារ ABA នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2012 ជានាយកផ្នែកទីផ្សារ។

ខែមិថុនា ឆ្នាំ2016 លោក Zokhir បានដឹកនាំដំណើរការសេវាឌីជីថល របស់ធនាគារ។

នាយកប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

បញ្ចប់ការសិក្សាពី សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា កាហ្សាក់ស្ថាន អង់គ្លេស។

លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ 2007 នៅនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ និង ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនៃធនាគារ JSC BTA ក្រុងអាល់ម៉ាទី ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន និងបានធ្វើការ នៅធនាគារដដែលនោះ រហូតដល់ ឆ្នាំ 2011។

ចាប់ពីឆ្នាំ 2010 ជាប្រធានការិយាល័យនាំចេញនាំចូល និងប្រតិបត្តិការ។

ពីឆ្នាំ2011 ជាប្រធានលក់ពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំតំបន់របស់ធនាគារ។

នៅក្នុងឆ្នាំ2011 បានចូលរួមជាមួយ JSC Temirbank ក្រុងអាល់ម៉ាទី ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន ក្នុងតំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម។

លោកបានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ ABA ក្នុងឆ្នាំ 2014 ហើយចាប់តាំងពី ខែឧសភា ឆ្នាំ 2014 លោកជាប្រធានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ ធនាគារ ABA។

​នាយក​ប្រតិបត្តិការ​

​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​កសិកម្ម​នៅ​ ឆ្នាំ​ 2006​ លើ​ជំនាញ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ក្សេត្រសាស្ត្រ​ និង​បាន​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​តាម​រយៈ​ការ​សិក្សា​ជំនាញ​ទាំង​ក្នុងស្រុក​ និង​នៅ​បរទេស​។​ ​

មុន​ចូលរួម​ជាមួយ​ ABA​ លោក​ ម៉ី​ ប៉ូ​លី​ន​ បាន​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ធនាគារ​ ANZ​ Royal​ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​ 2011​ ក្នុង​តួនាទី​ផ្សេងៗ​ ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​អាជីវកម្ម​រូប​វន្ត​ និង​គ្រឹះស្ថាន​។​ ការងារ​របស់​លោក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អតិថិជន​ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ពហុ​ជាតិ​សាសន៍​ ការ​វិភាគ​ឥណទាន​ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ឥណ​ពន្ធ​។

​ ​បន្ទាប់​ពី​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​ធនាគារ​ ABA​ នៅ​ខែមករា​ ឆ្នាំ​2012​ លោក​បាន​កាន់​តួនាទី​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ ដោយ​ចាប់ផ្ដើម​ពី​ប្រធាន​ផ្នែក​លក់​ និង​បាន​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ទៅ​ជា​សមាជិក​នៃ​គណៈ​គ្រប់គ្រង​ជាន់ខ្ពស់​ ដោយ​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​សកម្មភាព​ប្រតិបត្តិការ​ទាំងមូល​របស់​ធនាគារ​ (​លើកលែង​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្ដល់​កម្ចី​)​និង​បម្រើ​ការងារ​ជា​សមាជិក​ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​កម្រិត​ប្រតិបត្តិ​មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ​។​

នាយក​​ទីផ្សារ កិច្ចការ CSR​ និងលេខាធិការ​សាជីវកម្ម

​លោក​ Igor​ Zimarev​ បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ Tashkent​ State​ (​និស្សិត​ឆ្នើម​)​ នៅ​ប្រទេស​អ៊ូ​ស​បេ​គី​ស្ថាន​។​ លោក​បាន​ចាប់ផ្តើម​ការងារ​នៅ​ក្នុង​​វិស័យផ្សព្វ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​មួយ​ ក្នុង​ឆ្នាំ​  2003​។​

​ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2006-2007​ លោក​បាន​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​គម្រោង​ធនាគារពិភពលោក​ “​ការ​អភិវឌ្ឍ​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​តាម​រយៈ​ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​”​ (​អ៊ូ​ស​បេ​គី​ស្ថាន​)​។​ បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចប់​គម្រោង​ដោយ​ជោគជ័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2007​ លោក​ Igor​ Zimarev​ បាន​ប្តូរ​ទៅ​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​។​

បទ​ពិសោធ​វិស័យ​ធនាគារ​របស់​លោក​បាន​ចាប់ផ្តើម​ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2010​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្រុម​ទីផ្សារ​នៃ​ធនាគារ​ Credit​ Standard​ Bank​ (​អ៊ូ​ស​បេ​គី​ស្ថាន​)​ ជា​កន្លែង​ដែល​លោក​មាន​តួនាទី​ជា​ច្រើន​ រួម​មាន​ ប្រធាន​សេវាកម្ម​សារព័ត៌មាន​។​

ក្នុង​ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​ 2012​ លោក​ Igor​ Zimarev​ បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ជា​មន្ត្រី​ផ្នែក​ទីផ្សារ​នៅ​ក្នុង​ក្រុមការងារ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ។​ ក្នុង​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​ 2016​ លោក​បាន​គ្រប់គ្រង​អង្គភាព​ទីផ្សារ​ មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​លើ​បណ្តាញ​ទំនាក់​ទំនង​ទីផ្សារ​ទាំងអស់​របស់​ធនាគារ​ និង​កម្មវិធី​វិភាគទាន​សង្គម​របស់​សាជីវកម្ម​ (CSR)​។​

ក្នុង​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​ 2019​ លោក​ Igor​ Zimarev​ ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ជានា​យក​អង្គភាព​ទីផ្សារ​ និង​ជា​លេខាធិការ​សាជីវកម្ម​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ។​

នាយក​ទីប្រឹក្សា​ផ្នែក​សវន​កម្ម​របស់​នាយក​ប្រតិបត្តិ​

បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ Sherbrooke​ (​ប្រទេស​កា​ណា​ដា​)​ ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ​ និង​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​។​

ចាប់ពី​ខែមករា​ ឆ្នាំ​ 1999​ ដល់​ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​ 2002​ លោកស្រី​បាន​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​តំណែង​ជាស​វន​ករ​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​សម្រាប់​ Arthur​ Andersen​ &​ Deloitte​។​ នៅ​ពេល​នោះ​ លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​ធនាគារជាតិ​កា​ណា​ដា​ ជាទី​ដែល​លោកស្រី​បាន​កាន់​តំណែង​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ដោយ​មាន​បទ​ពិសោធ​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​ សវន​កម្ម​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​ ការ​វិភាគ​ដំណើរការ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ក្រុម​។​

​អំឡុង​ពេល​បម្រើ​ការងារ​រយៈពេល​ជាង​ 21​ ឆ្នាំ​ លោកស្រី​មាន​បទ​ពិសោធ​ផ្នែក​សវន​កម្ម​ជាង​ 14​ ឆ្នាំ​  ក្នុង​នោះ​ រយៈពេល​ 5​ ឆ្នាំ​ ក្នុង​តំណែង​ជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​សវន​កម្ម​ផ្ទៃក្នុង​ នៅ​ធនាគារជាតិ​កា​ណា​ដា​។​

នៅ​ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ 2020​ លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​ធនាគារ​ ABA​ ក្នុង​តំណែង​ជានា​យក​ទីប្រឹក្សា​ផ្នែក​សវន​កម្ម​។​

នាយកផ្នែកហានិភ័យ និងទីប្រឹក្សាអនុលោមភាពសម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិ

មាន​សញ្ញាបត្រ​ Diplom​ Wirtschafts-Informatiker​ /​ បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​របស់​ Westfaelische​ Wilhelms-Universitaet​ Muenster​ (​ប្រទេស​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​)​។​​

លោក​ Torsten​ បម្រើ​ការងារ​ផ្នែក​ហានិភ័យ​ដែល​មាន​បទ​ពិសោធ​ 20​ ឆ្នាំ​ ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទូទៅ​ និង​ Islamic​ Finance​ នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​អភិវឌ្ឍន៍​ និង​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​នានា​។​

លោក​ចាប់ផ្តើម​អាជីព​ផ្នែក​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នៅ​ឆ្នាំ​ 2002​ បន្ទាប់​ពី​ក្លាយជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​គម្រោង​គ្រុប​សម្រាប់​ Volksbanken​ Group​ នៅ​ប្រទេស​អូ​ទ្រី​ស​ ដែល​គ្របដណ្តប់​លើ​ប្រទេស​អូ​ទ្រី​ស​ និង​អឺរ៉ុប​កណ្តាល​ ប៉ែក​ខាងកើត​។​ នៅ​ឆ្នាំ​ 2006​ –​ 2013​ លោក​ Torsten​ បាន​អភិវឌ្ឍ​ Samba​ Financial​ Group​ នៅ​អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត​ និង​បាន​ដឹកនាំ​ផ្នែក​ហានិភ័យ​ដើមទុន​ និង​ផលប​ត្រ​សម្រាប់​ Emirates​ NBD​ នៅ​ទីក្រុង​ឌូ​ប៉ៃ​ ប្រទេស​អេ​មី​រ៉ាត​អា​រ៉ាប់​រួម​។​

​នៅ​ឆ្នាំ​ 2013​ លោក​ Torsten​ បាន​ផ្លាស់​មក​អាស៊ី​ ដោយ​បាន​ក្លាយជា​ប្រធាន​អភិបាលកិច្ច​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​ទូ​ទាំង​សហគ្រាស​សម្រាប់​ Standard​ Chartered​ (​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​)​។​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2017​ –​ 2019​ លោក​បាន​បម្រើ​ការងារ​ជានា​យក​ហានិភ័យ​ និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​តាម​សម្រាប់​ Tenger​ Financial​ Group​ (​ប្រទេស​ម៉ុង​ហ្គោ​លី​)​ ដោយ​គ្របដណ្តប់​លើ​ផ្នែក​ធនាគារ​ ភតិសន្យា​ និង​ធានា​រ៉ាប់រង​។​​

ក្នុង​ពេល​ជាមួយ​គ្នា ពីឆ្នាំ​ 2019​ –​ 2020​ លោក​បាន​រួមចំណែក​ក្នុង​តំណែង​ជានា​យក​ផ្នែក​ហានិភ័យ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ Deem​ Finance​ ដោយ​គាំទ្រ​របៀបវារៈ​ឌី​ជី​ថ​ល​ដ៏​មហិមា​មួយ​។

​​នៅ​ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ 2020​ លោក​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​ធនាគារ​ ABA​ ក្នុង​តំណែង​ជានា​យក​អង្គភាព​ហានិភ័យ​​។​