សកម្មភាពសុខុមាលភាពសហគមន៍ និងទំនួលខុសត្រូវសង្គម

ក្នុងនាមជាសាជីវកម្មដ៏សកម្មនៅកម្ពុជា ធនាគារ ABA បន្តចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីជួយសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងរួមចំណែកដល់សុខុមាលភាពសហគមន៍ទាំងនោះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសង្ខេបខ្លីៗនៃគម្រោងសំខាន់ៗ ដែលធនាគារបានធ្វើនាពេលថ្មីៗនេះ។