តម្លៃសេវា Visa Classic

ការចេញកាតថ្មី/កាតផុតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតថ្មីដំបូង 5 ដុល្លារ
រយៈពេលផុតកំណត់ 5 ឆ្នាំ
ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM របស់ ABA ឥតគិតថ្លៃ

ការសងត្រលប់ ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយ ក្រៅពីដុល្លារអាមេរិក
(លើកលែងប្រាក់រៀល)

1% សម្រាប់សេវាបំលែងរូបិយប័ណ្ណ
ការដកប្រាក់ជាមួយបណ្តាញ ATM Easy Cash 0.5 ដុល្លារ
ការដកប្រាក់ក្នុង និងក្រៅស្រុកតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង 2% នៃចំនួនដែលបានដក, តិចបំផុត 5 ដុល្លារ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម POS/ATM របស់ ABA និងធនាគារផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារ ABAឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង0.5 ដុល្លារ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់ជាមួយបណ្តាញ ATM Easy Cash0.1 ដុល្លារ
ចេញលេខសម្ងាត់ថ្មីឥតគិតថ្លៃ
ការដូរកាតថ្មី5 ដុល្លារ
ជាប់កាតក្នុង ATM/POS ធនាគារផ្សេង
(ខុសលេខសម្ងាត់ ឬផុតកំណត់)
5 ដុល្លារ

ទិញ/ដកប្រាក់ដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារ (លើកលែងប្រាក់រៀល)

2% សម្រាប់សេវាបំលែងរូបិយប័ណ្ណ
ការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)5,000 ដុល្លារ
ការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)3,000 ដុល្លារ
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលក្ខខន្តិកៈនៃប័ណ្ណ​ និងអត្រាតម្លៃសេវាកម្ម លោកអ្នកទំនាក់ទំនងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។