តម្លៃសេវាកម្ម

ការចេញកាតថ្មី/កាតផុតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
រយៈពេលផុតកំណត់ 5ឆ្នាំ
សេវាប្រចាំឆ្នាំកាតដំបូង/កាតបន្ទាប់ $5
ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM របស់ ABA ឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់ក្នុងស្រុកនៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង 2% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដក, តិចបំផុត $5
ការទិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឥតគិតថ្លៃ
ការទិញនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ឥតគិតថ្លៃ
ការទិញ/ដកប្រាក់ក្រៅប្រទេសដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារ 2% សំរាប់ការបំលែងរូបិយប័ណ្ណ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម POS/ATM របស់ ABAឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារ ABAឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង$0.5
ចេញលេខសំងាត់ថ្មីឥតគិតថ្លៃ
ជាប់កាតក្នុង ATM/POS ធនាគារផ្សេង
(ខុសលេខសំងាត់ រឺផុតកំណត់)
$5
ការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត$3,000
ការទិញច្រើនបំផុត$1,000
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត5
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត5
សិទ្ធចូលសំរាកឥតគិតថ្លៃក្នុងបន្ទប់រង់ចាំពិសេស
នៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ រឺសៀមរាប
មិនមាន

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពីលក្ខខ័ន្តិកៈនៃប័ណ្ណ​ និងអត្រាម្លៃសេវាកម្ម លោកអ្នកទំនាក់ទនងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។