តម្លៃសេវា CSS Standard

ការចេញកាតថ្មី/កាតផុតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កាតថ្មីដំបូង 3 ដុល្លារ/ 12,000 រៀល
រយៈពេលផុតកំណត់ 5 ឆ្នាំ
ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM របស់ ABA ឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម POS/ATM របស់ ABA និងធនាគារផ្សេង ឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារ ABA ឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់តាម CSS Network ATM ធនាគាផ្សេង អាស្រ័យលើថ្លៃសេវាពីធនាគារសមាជិក CSS ផ្សេងទៀត (អតិ. 1,800 រៀល)
ពិនិត្យទឹកប្រាក់/របាយការណ៍សង្ខេប/
ដូរលេខសម្ងាត់ តាម CSS ATM/POS ធនាគាផ្សេង
អាស្រ័យលើថ្លៃសេវាពីធនាគារសមាជិក CSS ផ្សេងទៀត (អតិ​.​ 500 រៀល)
ការទិញទំនិញតាមម៉ាសុីន POS CSSឥតគិតថ្លៃ
ចេញលេខសម្ងាត់ថ្មីឥតគិតថ្លៃ
ការដូរកាតថ្មី3 ដុល្លារ/ 12,000 រៀល
ការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)5,000 ដុល្លារ
ការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)3,000 ដុល្លារ
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលក្ខខន្តិកៈនៃប័ណ្ណ​ និងអត្រាតម្លៃសេវាកម្ម លោកអ្នកទំនាក់ទំនងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

សម្គាល់:
       1. ការចេញកាតថ្មីនឹងត្រូវអនុវត្តដោយផ្អែកលើថ្លៃសេវាបច្ចុប្បន្ន។
       2. អត្រាប្តូរប្រាក់នឹងត្រូវគិតថ្លៃផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ។