តម្លៃសេវា Visa Platinum Lite

ការចេញកាតថ្មីដំបូង/ផុតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតថ្មីដំបូង 30 ដុល្លារ
ការចេញកាតថ្មីបន្ទាប់/ផុតកំណត់ 20 ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតបន្ទាប់ ឥតគិតថ្លៃ
រយៈពេលផុតកំណត់ 5 ឆ្នាំ
ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM របស់ ABA មិនគិតថ្លៃប្រតិបត្តិការ1
ការដកប្រាក់ក្នុងស្រុកតាម ATM/POS
ធនាគារផ្សេង
2% នៃចំនួនដែលបានដក, តិចបំផុត 5 ដុល្លារ
ការទិញក្នុង/ក្រៅប្រទេសកម្ពុជាឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគារ ABAឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារ ABAឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង0.5 ដុល្លារ
ចេញលេខសម្ងាត់ថ្មីឥតគិតថ្លៃ
ការដូរកាតថ្មី15 ដុល្លារ
ការចេញខ្សែម៉ាញេទិច និងឈីបពហុមុខងារឡើងវិញឥតគិតថ្លៃ
ជាប់នៅតាមម៉ាស៊ីន POS/ATM គ្រឹះស្ថានផ្សេង
មិនមែនរបស់ ABA
15 ដុល្លារ
សេវាបំលែងរូបិយប័ណ្ណនៅពេលទិញ/ដកប្រាក់
ក្រៅប្រទេស ដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារ
2%
ការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10,000 ដុល្លារ ឬតាមកម្រិតឥណទាន
ការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10,000 ដុល្លារ ឬតាមកម្រិតឥណទាន
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)20
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)20
សិទ្ធិចូលសម្រាកឥតគិតថ្លៃក្នុងបន្ទប់រង់ចាំពិសេស
នៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ ឬសៀមរាប
មិនមាន

1 សម្រាប់ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM ការប្រាក់សំរាប់ការដកប្រាក់ប្រើមុននឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

អត្រាកម្រៃ

ការប្រាក់សំរាប់ការដកប្រាក់មុន1.5% /ខែ
ការប្រាក់សំរាប់ការទិញ1.5% /ខែ
រយៈពេលដែលមិនគិតការប្រាក់រហូតដល់ 45 ថ្ងៃ
ថ្លៃសេវាបង់យឺត5% យ៉ាងតិច នៃចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់ប្រចាំខែ (តិចបំផុត 10 ដុល្លារ)
ការសងប្រចាំខែ អប្បបរមា20% នៃចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់ប្រចាំខែសរុប (តិចបំផុត 50 ដុល្លារ)

ព័ត៌មានពេញលេញអំពី លក្ខខណ្ឌនៃប័ណ្ណឥណទាន ថ្លៃឈ្នួល និងការគិតថ្លៃសេវា លោកអ្នកអាច​ទទួល​បានពីបុគ្គលិកជំនាញទំនាក់ទំនង។