តម្លៃសេវាកម្ម

ការចេញកាតថ្មីដំបូង/ផុតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតថ្មីដំបូង $15
ការចេញកាតថ្មីបន្ទាប់/ផុតកំណត់ $10
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតបន្ទាប់ ឥតគិតថ្លៃ
រយៈពេលផុតកំណត់ 5ឆ្នាំ
ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM របស់ ABA មិនគិតថ្លៃប្រតិបត្តិការ1
ការដកប្រាក់ក្នុងស្រុកតាម ATM/POS
ធនាគារផ្សេង
2% នៃចំនួនដែលបានដក, តិចបំផុត $5
ការទិញក្នុង/ក្រៅប្រទេសកម្ពុជាឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារ ABAឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង$0.5
ចេញលេខសំងាត់ថ្មី$2/ដង
សេវាបំលែងរូបិយប័ណ្ណនៅពេលទិញ/ដកប្រាក់
ក្រៅប្រទេស ដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារ
2%
ការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)$1,000
ការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)$1,000
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)5
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10
សិទ្ធចូលសំរាកឥតគិតថ្លៃក្នុងបន្ទប់រង់ចាំពិសេស
នៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ រឺសៀមរាប
មិនមាន

1 សម្រាប់ការដក់ប្រាក់នៅតាម POS/ATM ការប្រាក់សំរាប់ការដកប្រាក់ប្រើមុននឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពីលក្ខខ័ន្តិកៈនៃប័ណ្ណ​ និងអត្រាម្លៃសេវាកម្ម លោកអ្នកទំនាក់ទនងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។