តម្លៃ

ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់/ដកប្រាក់នៅតាម OTC

ប្រភេទប្រតិបត្តិការការ​ដក​/ដាក់ប្រាក់ប្រតិបត្តិការមិនមែនសាច់ប្រាក់
សាខាក្នុងតំបន់តែមួយឥតគិតថ្លៃឥតគិតថ្លៃ
សាខាក្នុងតំបន់ផ្សេងគ្នា0.10% ចំនួនសរុបប្រចាំថ្ងៃ 20លានរៀលឥតគិតថ្លៃ