សូមអញ្ជើញ ចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សេវាបោះពុម្ព Offset

15/Feb/2019

offset bidding kh

ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ធនាគារ ABA) សូមអញ្ជើញក្រុមហ៊ុននានាដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សេវានិងផលិតផលបោះពុម្ពផ្នែក offset។

អ្នកមានសិទ្ធិចួលរួម៖ អ្នកចូលរួមដេញថ្លៃ ត្រូវមានបទពិសោធបោះពុម្ពផ្នែក offset យ៉ាងតិច 5ឆ្នាំ ហើយមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

រោងពុម្ព ឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ចូលរួម អាចទទួល ពាក្យស្នើសុំដេញថ្លៃ(RFP) ដោយឥតគិតថ្លៃពី លោក ណា ម៉ារឌី តាមរយៈអ៊ីមែល na.mardy(at)ababank.com ចាប់ពីថ្ងៃទី15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019 ដល់ថ្ងៃទី13 ខែមីនាឆ្នាំ2019។ ផុតរយៈពេលកំណត់នេះ បែបបទសំណើដេញថ្លៃ នឹងមិនមានផ្ដល់ជូនឡើយ។

គ្មានថ្លៃទូទាត់ណាមួយត្រូវបានផ្ដល់ជូនឡើយ សម្រាប់រាល់ការចំណាយរបស់អ្នកចូលរួម ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំសំណុំបែបបទ និងដាក់សំណើដេញថ្លៃនេះ។

នីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការដេញថ្លៃ

  1. អ្នកចូលរួមដេញថ្លៃ ត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំដេញថ្លៃ(RFP) ដូចជា៖ ពាក្យចុះឈ្មោះ, សាវតារក្រុមហ៊ុន, ច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតចុះបញ្ជី, សេចក្ដីបញ្ជាក់អំពីសម្ភារៈបោះពុម្ព  និងតារាងតម្លៃ។
  2. ពាក្យចុះឈ្មោះ ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងពេញសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយប្រសិនបើចាំបាច់ អ្នកតំណាងនេះនឹងត្រូវចូលរួមរាល់កិច្ចពិភាក្សា មុនចេញឯកសារកិច្ចសន្យា ដែលជាលទ្ធផលនៃពាក្យស្នើសុំដេញថ្លៃ(RFP)នេះ។ 
  3. អ្នកចូលរួមដេញថ្លៃ ត្រូវបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុនធំៗយ៉ាង តិចចំនួនបី (3)ដែលខ្លួនផ្គត់ផ្គង់ ឬធ្វើការជាមួយជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល 5ឆ្នាំចុងក្រោយ។
  4. បែបបទសំណើដេញថ្លៃ ត្រូវសរសេរបញ្ជាក់ថា “PROPOSAL FOR OFFSET PRINTING SERVICES, ABA BANK”។ សំណុំបែបបទនេះ ត្រូវបញ្ជាក់ឈ្មោះរោងពុម្ព ឬក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពនិងអាសយដ្ឋានលំអិត។
  5. សំណើដេញថ្លៃទាំងអស់ ត្រូវប្រគល់ជូនដល់ធនាគារ ABA ដែលស្ថិតនៅអាសយដ្ឋានដូចបញ្ជាក់ខាងក្រោម កុំឲ្យហួសម៉ោង 5ល្ងាច នាថ្ងៃទី13 ខែមីនា ឆ្នាំ2019។
  6. សំណើដេញថ្លៃទាំងអស់ នឹងមានសុពលភាពរយៈពេល 180ថ្ងៃ ក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់សំណើ។

កាលវិភាគនៃគម្រោងនេះ មានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

ជំហាននៃដំណើរការជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទគ្រោងទុក
ការប្រកាសឲ្យចូលរួមដេញថ្លៃថ្ងៃទី15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019
ការចែកបែបបទសំណើដេញថ្លៃ (RFP), ការចុះឈ្មោះអ្នកចូលរួម និង
ការដាក់សំណើដេញថ្លៃ (សេចក្ដីបញ្ជាក់អំពីសម្ភារៈបោះពុម្ព និងតារាងតម្លៃ)
15 កុម្ភៈ – 13 មីនា 2019
ការសម្ភាស និងពិនិត្យសម្ភារៈ បរិក្ខារ
(ផ្អែកតាមការណាត់ជួប)
14 – 21 មីនា 2019
ការវាយតម្លៃ និងជូនដំណឹងពីអ្នកជាប់បញ្ជីសម្រាំង25 – 29 មីនា 2019
ការចុះកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ថ្ងៃទី5 មេសា 2019

ទំនាក់ទំនង:

  • លោក ណា ម៉ារឌី - បុគ្គលិកទីផ្សារ
  • ធនាគារ ABA អគារលេខ148, មហាវិថីព្រះសីហនុ ភ្នំពេញ PO Box 2277, កម្ពុជា
  • ទូរស័ព្ទ: +855 98 630 203
  • អ៊ីមែល: na.mardy(at)ababank.com

ធនាគារ ABA រក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួល/មិនទទួល សំណើណាមួយ ឬទាំងអស់ដែលបានដាក់ជូន ដោយមិនបញ្ជាក់មូលហេតុឡើយ។