​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថ្មី​តាម​កម្រិត​សមតុល្យ​ សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ និង​គណនី​ចរន្ត​ PLUS​ នៃ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​

01/Jun/2023

អតិថិជន​ជាទី​គោរព​! ​

សូម​មេត្តា​ជ្រាប​ថា​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​ 2023​ ("​កាលបរិច្ឆេទ​ មាន​សុពលភាព​")​ ធនាគារ​ ABA​ នឹង​ធ្វើការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​តាម​កម្រិត​សមតុល្យ​ សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ និង​គណនី​ចរន្ត​ PLUS​ នៃ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​។​ ​

ចំពោះ​ម្ចាស់​គណនី​សន្សំ​ និង​គណនី​ចរន្ត​ PLUS​ នឹង​ទទួល​បានការ​ប្រាក់​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ថ្មី​នេះ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​ 2023​ តទៅ​។​ ​សូម​មើល​តារាង​ខាងក្រោម​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​៖

ប្រភេទ​គណនី​រូបិយប័ណ្ណ អត្រា​ការ​ប្រាក់​តាម​កម្រិត​សមតុល្យ​
(​បច្ចុប្បន្ន​)​
អត្រា​ការ​ប្រាក់​តាម​កម្រិត​សមតុល្យ​
(​ថ្មី​)
គណនី​សន្សំ​​ ​ដុល្លារ​ ​​កម្រិត​សមតុល្យ​ អត្រា​ការ​ប្រាក់​ (​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​) ​កម្រិត​សមតុល្យ អត្រា​ការ​ប្រាក់​ (​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​)
<=1,000​ 0.15% <=1,000 0.10%
​>1,000 0.25% ​<=10,000 ​0.15%
​<=25,000 0.20%
​<=50,000​ 0.25%
​<=100,000 0.35%
​<=500,000 0.50%
>500,000​ ​0.75%
រៀល​ <=4,000,000​ 1.25% <=20,000,000​ ​1.00%
>4,000,000 1.25% ​<=100,000,000​ 1.25%
>100,000,000​ 1.50%
គណនី​ចរន្ត​ PLUS​ ដុល្លារ​ <=USD5,000 ​0.15% ​<=1,000 ​0.10%
>USD5,000 ​0.25% <=10,000 0.15%
<=25,000​ ​0.20%
<=50,000​ ​0.25%
<=100,000​ ​0.35%
<=500,000 0.50%
>500,000​ ​0.75%
រៀល​ ​<=20,000,000​ ​0.50% ​<=20,000,000​ 1.00%
​>20,000,000​ ​1.00% <=100,000,000 ​1.25%
​>100,000,000​ 1.50%

សូម​ជម្រាប​ជូន​ថា​ ការ​បន្ដ​ប្រើប្រាស់​គណនី​សន្សំ​ និង​គណនី​ចរន្ដ​ PLUS​ នៃ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​ ចាប់ពី​កាលបរិច្ឆេទ​មាន​សុពលភាព​ មាន​ន័យ​ថា​អតិថិជន​ បាន​យល់ព្រម​ទទួលយក​រយៈពេល​នៃ​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ថ្មី​នេះ​។​ ​

សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​!