សេចក្តីជូនដំណឹងពីការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់

06/Sep/2017

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព,

យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអតិថិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែ កញ្ញាឆ្នាំ 2017 ធនាគារ ABA នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់សេវាបញ្ញើសន្សំ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ បញ្ញើបត់បែន គណនីចរន្ត និងគណនីចរន្ត “Plus” ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

គណនីសន្សំ

រូបិយប័ណ្ណអត្រាការប្រាក់ចាស់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ថ្មី (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
ដុល្លារ0.75%0.50%
រៀល1.25%1.00%

បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាប្រាក់ដុល្លារ

រយៈពេល (ប្រាក់ដុល្លារ)អតិថិជនធម្មតា
អត្រាការប្រាក់នៅចុងគ្រាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
អត្រាការប្រាក់ចាស់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ថ្មី (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ចាស់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ថ្មី (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
1ខែ1.75%1.50%N/AN/A
3ខែ3.00% 2.75%2.75%2.50%
6ខែ4.00%3.75%3.75%3.50%
12ខែ5.00%5.00%4.75%4.75%
24ខែ5.50%5.505.25%5.25%
36ខែ6.00%លុបចោល5.75%លុបចោល
48ខែ6.25%លុបចោល6.00%លុបចោល
រយៈពេល (ប្រាក់ដុល្លារ)សារជីវកម្ម
ការទូទាត់ការប្រាក់នៅចុងគ្រា
អត្រាការប្រាក់ចាស់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ថ្មី (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
1ខែ1.75%1.25%
3ខែ2.75% 2.50%
6ខែ3.75%3.50%
12ខែ4.75%4.75%
24ខែ5.25%លុបចោល
36ខែ5.75%លុបចោល

បញ្ញើមានកាលកំណត់ (ជាប្រាក់រៀល)

រយៈពេល (ប្រាក់រៀល)អតិថិជនធម្មតា
អត្រាការប្រាក់នៅចុងគ្រាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
អត្រាការប្រាក់ចាស់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ថ្មី (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ចាស់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ថ្មី (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
1ខែ3.00%2.25%N/AN/A
3ខែ5.00% 4.00%4.75%3.75%
6ខែ6.00%4.75%5.75%4.50%
12ខែ7.00%6.25%6.75%6.00%
24ខែ7.25%លុបចោល7.00%លុបចោល
36ខែ7.50%លុបចោល7.25%លុបចោល
រយៈពេល (ប្រាក់រៀល)សារជីវកម្ម
ការទូទាត់ការប្រាក់នៅចុងគ្រា
អត្រាការប្រាក់ចាស់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ថ្មី (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
1ខែ2.75%2.00%
3ខែ4.75% 3.75%
6ខែ5.75%4.50%
12ខែ6.75%6.00%
24ខែ7.00%លុបចោល
36ខែ7.25%លុបចោល

គណនីចរន្ត “PLUS”

រូបិយប័ណ្ណសមតុល្យបន្តអប្បបរមាក្នុងគណនីចាស់សមតុល្យបន្តអប្បបរមាក្នុងគណនីថ្មី
ដុល្លារ100500
រៀល400,0002,000,000

គណនីបញ្ញើបត់បែន

ចំណាត់ថ្នាក់អត្រាការប្រាក់ចាស់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)អត្រាការប្រាក់ថ្មី (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
100ដុល្លារ2.50%2.00%
5,000ដុល្លារ2.75%លុបចោល

សម្រាប់រាល់ចម្ងល់នានាពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរនេះ សូមទាក់ទងមកប្រធានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរបស់យើងដោយ ផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់ [email protected] ឬទូរស័ព្ទមកផ្នែកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់អតិថិជនតាមរយៈលេខ023 225 333 ដែលបម្រើជូន 24 ម៉ោង។

សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារយើងខ្ញុំ!
ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់