បញ្ជី

test page

03/11/2023

test page

 

Job Purpose

To manage all employee data across ABA Bank by making sure it is up-to-date, accuracy and compliance; manage employee flex tool System of...

 

បញ្ជីអ្នកឈ្នះបាន​ប្រាក់​ត្រឡប់​ 3​ ដុល្លារ​នៅ​ Kiwi​ Mart​ ជាមួយ​ ABA​ KHQR

16/08/2022

បញ្ជីអ្នកឈ្នះបាន​ប្រាក់​ត្រឡប់​ 3​ ដុល្លារ​នៅ​ Kiwi​ Mart​ ជាមួយ​ ABA​ KHQR

 

 

...
ល.រឈ្មោះគណនីល.រឈ្មោះគណនី
1NAM SOPHIN384PUTH VISAL
2POV CHAKRIYA385ROUSSEL HUGO JEAN ELIE
3LY CHANRATHA386PAPO MICHAEL
4ZHANG XIAOTING387KEM THIRYVINA

 

បញ្ជីអ្នកឈ្នះបាន​ទឹកប្រាក់​ត្រឡប់​ 8​ ដុល្លារ​ នៅ​ផ្សារ​ AEON​ ជាមួយ​ ABA​ KHQR

12/08/2022

បញ្ជីអ្នកឈ្នះបាន​ទឹកប្រាក់​ត្រឡប់​ 8​ ដុល្លារ​ នៅ​ផ្សារ​ AEON​ ជាមួយ​ ABA​ KHQR

 

 

ល.រឈ្មោះគណនីល.រឈ្មោះគណនី
1CHETH KUY ENG501SOK SREYNOUCH
2LIN GANG502HONG SOKPISEY
3BOEUN RATHANA503VIN MAO
4CHERNG CHENGHEANG504SRUN SOCHEAT
5CHIN...

 

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 8

12/07/2022

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 8

 

 

ល.រឈ្មោះអាជីវករ​គណនី ABAរង្វាន់
1CHU* ME*G001***4021 លានរៀល
2I* S*R**001***2931 លានរៀល
3CH*R* D*VY001***8031 លានរៀល
4THIM S*THE*RY000***4951 លានរៀល
5...

 

អបអរសាទរ ដល់ម្ចាស់កាត ABA ដែលមានសំណាងឈ្នះ សំបុត្រយន្តហោះទៅមក កូឡាឡាំពួរ សម្រាប់ 2 នាក់

08/07/2022

អបអរសាទរ ដល់ម្ចាស់កាត ABA ដែលមានសំណាងឈ្នះ សំបុត្រយន្តហោះទៅមក កូឡាឡាំពួរ សម្រាប់ 2 នាក់

 

 

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះលេខទូរស័ព្ទ
H*K CH*NP*NARY092***923

 

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 7

05/07/2022

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 7

 

 

ល.រឈ្មោះអាជីវករ​គណនី ABAរង្វាន់
1**NG V*NN*002***7251 លានរៀល
2C****NG M**TY002***7861 លានរៀល
3S*K B***001***5401 លានរៀល
4T*NN KIM***NG000***2651...

 

បញ្ជីអ្នកឈ្នះរង្វាន់ ពីប្រូម៉ូសិន ABA KHQR នៅអ៊ីអនម៉ល

30/06/2022

បញ្ជីអ្នកឈ្នះរង្វាន់ ពីប្រូម៉ូសិន ABA KHQR នៅអ៊ីអនម៉ល

 

អ្នកឈ្នះ iPhone

ល.រលេខកាតឈ្មោះគណនីរង្វាន់
1500***786M*Y K*******AiPhone 13 Pro Max
2000***879P*L B*****HiPhone 13 Pro Max
3002***814P***Y T*iPhone...

 

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 6

28/06/2022

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 6

 

 

ល.រឈ្មោះអាជីវករ​គណនី ABAរង្វាន់
1K**N L*****A001***8021 លានរៀល
2S*O R**H099***6661 លានរៀល
3K*N S*****N001***4321 លានរៀល
4M*N C**N001***0431 លានរៀល
5H...

 

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 5

21/06/2022

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 5

 

 

ល.រឈ្មោះអាជីវករ​គណនី ABAរង្វាន់
1H**G V******Y500***8831 លានរៀល
2M*N S***Y 002***2621 លានរៀល
3N*M K***L002***0981 លានរៀល
4N*P T**A000***6591 លានរៀល
5...

 

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 4

14/06/2022

បញ្ជីអ្នកឈ្នះពីប្រូម៉ូសិនចែកប្រាក់ 10 លានរៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី ABA​ KHQR ស​ប្តា​ហ៍ទី 4

 

 

ល.រឈ្មោះអាជីវករ​គណនី ABAរង្វាន់
1T*Y S**P C* L*D087***9991 លានរៀល
2T**H S******H001***1841 លានរៀល
3T*N S*****P002***5031 លានរៀល
4V*N T***Y001***5051 ...