យើងរកឃើញហើយ ពាណិជ្ជករឆ្មើមសម្រាប់ “ស្គែនទូទាត់ដោយប្រើ ABA Mobile”

13/Dec/2019

We found the top-performance 6We found the top-performance 6
We found the top-performance 7We found the top-performance 7
We found the top-performance 8We found the top-performance 8
We found the top-performance 9We found the top-performance 9

ជាផ្នែកមួយនៃប្រូម៉ូសិនរបស់ធនាគារ ABA ជាមួយក្រុមហ៊ុន Visa “ស្គែនទូទាត់ដោយប្រើ ABA Mobile” យើងក៏មានផ្តល់រង្វាន់ជូនដល់ពាណិជ្ជករឆ្នើម ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយ ABA PAY បានច្រើនបំផុតផងក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះផងដែរ។ ពាណិជ្ជករឆ្នើមទាំងបីគឺ Legend Cinema Eden, Legend Cinema Heritage Walk និង Zando Heritage Walk

អ្នកឈ្នះលេខមួយ ដែលមានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ចំនួន $2,000 បានទៅលើ Legend Cinema Eden ចំណែកអ្នកឈ្នះបន្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ $1,000 បានទៅលើ Legend Cinema Heritage Walk និងអ្នកឈ្នះចុងក្រោយជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ $500 បានទៅលើ Zando Heritage Walk។

សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះទាំងបី និងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ពាណិជ្ជករ ដែលបានគាំទ្រ ABA PAY និងការទូទាត់បែបទំនើបមិនប្រើសាច់ប្រាក់!

ចង់ក្លាយជាពាណិជ្ជកររបស់ ABA ដែរទេ? សូមទូរស័ព្ទមកកាន់ 023 225 333 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម!