ចំនួនកំណត់ប្រតិបត្តិការតាមបញ្ជរជាបណ្តោះអាសន្ន

21/Apr/2021

Public Announcements over the counter KH

អតិថិជនជាទីគោរព

ដោយអនុវត្តតាមការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ សាខាធនាគារ ABA នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះ ដំណើរការជាមួយសមត្ថភាពអប្បបរមា។ ដើម្បីរក្សាបាននូវគុណភាពសេវាកម្ម និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន ធនាគារអនុវត្តនូវចំនួនកំណត់ប្រតិបត្តិការតាមបញ្ជរជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី 21 មេសា 2021 និងរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។

បច្ចុប្បន្ន យើងខ្ញុំដំណើរការតាមបញ្ជរតែប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដូចខាងក្រោមប៉ុណ្ណោះ៖

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ដាក់សាច់ប្រាក់ 50,000 ឬលើសពីនេះចំនួនណាមួយ
ដកសាច់ប្រាក់ 4,000 ឬលើសពីនេះ1 លាន ឬលើសពីនេះ
ទូទាត់កម្ចី ចំនួនណាមួយ

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការដាក់/ដកមូលប្បទានបត្រតិចជាងចំនួនកំណត់ យើងលោកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកប្រើទីតាំងស្វ័យសេវារបស់សាខារបស់យើងខ្ញុំ ឬអញ្ជើញទៅទីតាំងស្វ័យសេវា ABA 24/7 ដែលនៅជិតលោកអ្នក។ សម្រាប់តម្រូវការសេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃ សូមប្រើកម្មវិធី ABA Mobile ដោយងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព!

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ សូមទាក់ទងបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នក អ៊ីមែលមក info@remove-this.ababank.com ឬទាក់ទងផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ABA តាមទូរស័ព្ទលេខ 023 225 333។

សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាធនាគាររបស់យើងខ្ញុំ!