ផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ ហើយនឹងទទួលបាន ប្រាក់បន្ថែមជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 100 ដុល្លារអាមេរិក!

20/May/2013

អតិថិជន និងដៃគូជាទីរាប់អាន

ធនាគារ ABA សូមអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យចូលរួម កម្មវិធីរង្វាន់ “SEND A FRIEND”។
យោងតាមកម្មវិធីនេះ លោកអ្នកមានឱកាស រកប្រាក់តាមរយៈការផ្ញើជូនអតិថិជនថ្មីដែលបើក គណនីបញ្ញើមានកំណត់ ជាមួយធនាគារ ABA!

វាងាយស្រួលដូច 1-2-3៖

1.បំពេញគូប៉ុង (coupon) ដែលមានភ្ជាប់ និង ផ្តល់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិ/សាច់ញាត់ដែលមិនមែនជាអតិថិជន
ធនាគារ ABA។

2.ប្រាប់មិត្តភ័ក្តិ/សាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកឲ្យយកគូប៉ុងនេះទៅកាន់ធនាគារ ABA និងបើក​គណនី បញ្ញើមានកំណត់។

3.ក្រោយពីមិត្តភ័ក្តិ/សាច់ញាតិរបស់អ្នកបើកគណនីបញ្ញើមានកំណត់រួច ធនាគារ ABA នឹង​ទូទាត់​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីសំចៃ/បញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់លោកអ្នក​ដោយយោង តាម​តារាងខាងក្រោម។ ខ និងលក្ខខណ្ឌអនុវត្ត។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

រយៈពេលបញ្ញើ

ខែ

ខែ

12 ខែ

ចំនួនទឹកប្រាក់​បញ្ញើ

$10,000$5$7$10
$20,000$10$15$20
$30,000$15$20$30
$40,000$20$25$40
$50,000$25$30$50
$60,000$30$35$60
$70,000$35$40$70
$80,000$40$50$80
$90,000$45$60$90
$100,000$50$70$100

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់បុគ្គលិកសាខារបស់យើង ឬទូរស័ព្ទមកលេខ
023 225 333

ដើម្បីដោនឡូតគូប៉ុងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ សូមនៅទីនេះ

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

 • អ្នកត្រូវមានគណនីសំចៃនៅធនាគារ ABA នៅពេលបញ្ជូនឲ្យទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់។
 • មិត្តភ័ក្តិ/សាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកត្រូវបង្ហាញ ថាបានបំពេញគូប៉ុងនៅពេលបើកគណនីបញ្ញើមាន​កំណត់។
 • មិត្តភ័ក្តិ/សាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកត្រូវជាអតិថិជនថ្មីរបស់ធនាគារ ABA ដែលមិនមានគណនីបញ្ញើ​​ជាមួយធនាគារ ABA.
 • មិត្តភ័ក្តិ/សាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកត្រូវបើកគណនីបញ្ញើមានកំណត់ថ្មីរយៈពេល 3, 6, ឬ 12 ខែ ដែល មានសមតុល្យអប្បបរមាទឹកប្រាក់ចំនួន 10 000 ដុល្លារអាមេរិក ឬលើសពីនេះ។
 • អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិ/សាច់ញាតិម្នាក់ ដោយមិនគិតពីចំនួន​គណនី​ដែលមិត្តភ័ក្តិ/សាច់ញាតិបើកឡើយ។
 • យើងនឹងធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីសំចៃរបស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ក្រោយពីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ថា មិត្តភ័ក្តិ/សាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកបានបើកគណនីបញ្ញើមានកំណត់​ថ្មី​ និងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់របស់កម្មវិធី។
 • ដោយយោងតាមកម្មវិធី មានតែអត្រាស្តង់ដារបោះពុម្ពផ្សាយប៉ុណ្ណោះ ចូលជាធរមាន។ គណនីបញ្ញើ​មានកំណត់ដែលមានអត្រាពិសេស ឬខ្ពស់មិនអនុវត្តឡើយ។
 • អ្នកកាន់គណនីមានគុណវុឌ្ឍិអាចទទួលបានប័ណ្ណឥណពន្ធ និងប័ណ្ណឥណទានដោយឥតគិតថ្លៃ និង​យោងតាម​ដំណើរការឯកភាពធម្មតារបស់ធនាគារ ABA។
 • យើងមិនបង្ហាញពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអំពីគណនី និង/ឬទឹកប្រាក់បញ្ញើ​របស់អតិថិជនឡើយ ដោយសារជាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ធនាគារ។
 • អតិថិជនមិនបានរៀបចំជាមុនមិនត្រូវផ្តល់គុណវុឌ្ឍិឡើយ នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ មានតែអតិថិជនថ្មី​ដែលបានបញ្ជូនមកប៉ុណ្ណោះ នឹងផ្តល់សិទ្ធិឲ្យទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។
 • ធនាគារវឌ្ឍនៈភាពអាស៊ីសូមរក្សាសិទ្ធិលុបចោល ឬកែសម្រួកកម្មវិធីនេះ គ្រប់ពេលទាំងអស់ ដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។ យើងក៏សូមរក្សាសិទ្ធិផ្តាច់ដោលគុណវុឌ្ឍិអ្នកបញ្ជូនមក​ប្រសិនបើយើងជឿថា អ្នកទាំងនោះមិនស្មោះត្រង់។ កម្មវិធីនេះមានសុពលភាពរយៈពេល 3 គិតចាប់​ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់។