ការសម្រួលទិញ/ទូទាត់ - ដៃគូថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុន HELLO

08/Oct/2012

យើងរីករាយនឹងប្រកាសអំពីដៃគូថ្មីរបស់យើង ជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ HELLO។ បច្ចុប្បន្ន អ្នក​ប្រើប្រាស់​សេវារបស់​ក្រុមហ៊ុន HELLO  អាចទិញកាតទូរស័ព្ទតាម ABA ATm និង ​តាម​សេវា ibanking របស់យើងបាន។

ប្រភពអំពី GD៖ ព័ត៌មាន/hello

ដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ សូមពិនិត្យមើល e-Service របស់យើងអំពី​របៀប​បញ្ចូល​ទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ។

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ សូមពិនិត្យមើលដៃគូរបស់យើងដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទផ្សេង ទៀត៖