សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ - ថ្លៃឈ្នួលសេវាគណនីមិនប្រើ

17/Jul/2013

អតិថិជនដ៏មានតម្លៃជាទីរាប់អាន

សូមជូនដំណឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2013 ធនាគារ ABA នឹងគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំចំនួន 10 ដុល្លារ អាមេរិក​ចំពោះ ណនីរចន្ត និងគណនី សំចៃទាំងអស់  ដែលមិនមានសកម្មភាព រយៈពេល លើសពី 12 ខែ។

យើងសូមជំរុញអ្នកកាន់គណនីមិនប្រើប្រាស់ទាំងអស់​ស្វែងរកដំណោះស្រាយពីប្រធានគ្រប់គ្រង ផ្នែក ទំនាក់ទំនង​ឬទាក់ទងមកមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវារបស់យើងតាមទូរស័ព្ទ023 225 333 ឬតាម អ៊ីមែល [email protected] មុនកាលបរិច្ឆេទជាធរមាន។

យើងសុំទន្ទឹងរង់ចាំជាដៃគូរយៈពេលវែង

ធនាគារ ABA