ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថី្មមួយស្តីពីឥណទានអាជីវកម្មរបស់ ធនាគារ ABA

28/Apr/2014

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថី្មមួយស្តីពីឥណទានអាជីវកម្មរបស់ ធនាគារ ABA

ចាប់ផ្តើមថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ពាណិជ្ជកម្មស្តីពីឥណ ទានអាជីវកម្មរបស់ធនាគា ABA ត្រូវបានបើក ដំណើរអោយចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៏មួយ ចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ពាណិជ្ចកម្មត្រូវបានបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទង និងភាពជោគជ័យចំនួនប្រាំមួយផ្សងៗគ្នា ជាមួយនឹងឥណទានអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ABA។

ដើម្បីទស្សនាពាណិជ្ជកម្មស្តីពីឥណទានអាជីវកម្ម សូមចូលទៅកាន់ទំព័របណ្ណាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងសេវាឥណទានអាជីវកម្ម សូមចូលទៅកាន់ទំព័រឥណទានអាជីវកម្ម។

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្តីអំពីឥណទានអាជីវកម្មនឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយ ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ដែលបានកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពចំនួន៥។