គណនីចរន្ត“PLUS” ថ្មី នៅក្នុងធនាគារ ABA!

08/Jul/2013

អតិថិជនជាទីរាប់អាន

យើងមានក្តីរីករាយសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពី គណនីចរន្ត “PLUS” ថ្មី។ គណនីនេះផ្តល់ជូន លោកអ្នកនូវ​លទ្ធភាពយ៉ាងប្រសើរក្នុងការចាប់ ផ្តើមទទួលបានការប្រាក់​ដោយ ប្រើគណនីចរន្ត។ គណនីចរន្ត “PLUS” មានលក្ខណៈសាមញ្ញ មានប្រសិទ្ធផល និងអាចរកប្រាក់ចំណេញបាន!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគណនីនេះ និងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ គណនីចរន្ត “PLUS”