សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ចុង​ក្រោយ​ពី​កម្មវិធី​ស្ទង់​មតិ​អតិថិជន​ឆ្នាំ​ 2017​

18/Jan/2018

សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ចុង​ក្រោយ​ពី​កម្មវិធី​ស្ទង់​មតិ​អតិថិជន​ឆ្នាំ​ 2017​សូម​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ចុង​ក្រោយ​ពី​កម្មវិធី​ស្ទង់​មតិ​អតិថិជន​ឆ្នាំ​ 2017​

យើងខ្ញុំ​សូម​អបអរសាទរ​ ហោ​ នី​កា ​ដែល​បាន​ឈ្នះ​រង្វាន់​ iPad​ ពី​ធនាគារ​ ABA​ ក្នុង​កម្មវិធី​ស្ទង់​មតិ​អតិថិជន​ឆ្នាំ​ 2017!​ នី​កា​ ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ជា​អ្នក​ឈ្នះ​តាម​រយៈ​ការ​ចាប់ឆ្នោត​ក្នុង​ចំណោម​អតិថិជន​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​សម្រាប់​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​2017​។​

​កម្មវិធី​ស្ទង់​មតិ​អតិថិជន​ឆ្នាំ​2017​ ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ ហើយ​យើងខ្ញុំ​សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ​អតិថិជន​ដែល​បាន​ចូលរួម​កម្មវិធី​ស្ទង់​មតិ​នេះ​។​

ជា​ថ្មី​ម្តងទៀត​ យើង​សូម​អបអរសាទរ​ចំពោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ​ដែល​ជា​ចុង​ក្រោយ​ និង​សូម​អរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ដល់​អតិថិជន​ទាំងអស់​ដែល​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​ធនាគារ​ ABA​។​