សូមអបអរសាទរដល់ អ្នកឈ្នះកម្មវិធីប្រ៉ូមូសិន “បានប្រាក់ 20,000 រៀល ពេលទូទាត់ជាមួយ ABA KHQR នៅអ៊ីអនម៉ល”

03/May/2023

aba aeon 20000 riel winner dt khaba aeon 20000 riel winner dt kh

ABA សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះកម្មវិធីប្រ៉ូមូសិន “បានប្រាក់ 20,000 រៀល ពេលទូទាត់ជាមួយ ABA KHQR នៅអ៊ីអនម៉ល។”

ក្រោយបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះ យើងខ្ញុំបានរកឃើញអ្នកឈ្នះចំនួន 2,000 នាក់ ដែលបានចាយចាប់ពី 100,000 រៀល ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ ហើយស្គែនទូទាត់ជាមួយ ABA KHQR នៅគ្រប់ហាងទាំងអស់ ក្នុងអ៊ីអនម៉លភ្នំពេញ, អ៊ីអនម៉ល សែនសុខ និងអ៊ីអនម៉លមានជ័យ។ អ្នកឈ្នះទទួលបាន ប្រាក់ត្រលប់ 20,000 រៀលក្រោយប្រូម៉ូសិនបានបញ្ចប់ ក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃ។ សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលបានគាំទ្រ និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ។

សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះ និងសូមអរគុណដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ABA Mobile ដែលបានជ្រើសរើស ABA KHQR សម្រាប់ដំណោះស្រាយទូទាត់ដ៏ទំនើប និងមានសុវត្ថិភាព។

សូមបន្តរីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគារ ABA និងតាមដានការផ្ដល់ជូនថ្មីៗរបស់យើងខ្ញុំពី ទំព័រប្រូម៉ូសិន នេះ ។

មិនទាន់មាន ABA? លោកអ្នកអាចបើកបានភ្លាមៗ ដោយប្រើស្មាតហ្វូន ដើម្បីដោនឡូតកម្មវិធី ABA Mobile រួចបើក គណនីរហ័ស ជាការស្រេច (តម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមានសុពលភាព)។