សេចក្ដី​បញ្ជាក់​ជុំវិញ​ចំណែក​ភាគហ៊ុន​ធនាគារ​ ABA​

16/Oct/2019

Clarification​ statement 3

ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ​ អាស៊ី​ ចំកាត់​  (“​ធនាគារ​ ABA”​ ឬ​ “​ធនាគារ​”)​ សូម​ធ្វើ​សេចក្ដី​បញ្ជាក់​ជុំវិញ​ ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​ “​ធនាគារជាតិ​កា​ណា​ដា​ទិញ​យក​ចំណែក​ភាគហ៊ុន​ 10%​ ដែល​នៅ​សល់​ក្នុង​ធនាគារ​ ABA”​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​4​ តុលា​ 2019​ ស្ដី​អំពី​ចំណែក​ភាគហ៊ុន​របស់​ធនាគារ​។​

​យោង​តាម​វិសោធនកម្ម​លក្ខន្តិកៈ​របស់​ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ​ អាស៊ី​ ចំកាត់​ ដោយ​មាន​ចុះបញ្ជី​នៅ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ថ្ងៃ​ទី​19​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​2019​ ធនាគារជាតិ​កា​ណា​ដា​ បាន​ទិញ​ភាគហ៊ុន​ចំនួន​ 16,499​ ហ៊ុន​ ពី​លោក​ Damir​ Karassayev​ ហើយ​ជា​លទ្ធផល​ បាន​បង្កើន​ចំណែក​ភាគហ៊ុន​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ធនាគារ​ ABA​ ដល់​ 214,999​ ហ៊ុន​ ដែល​ស្មើនឹង​ការ​កាន់កាប់​ជា​កម្មសិទ្ធិ​ 99.99%​។​ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ លោក​ Damir​ Karassayev​ នៅ​សល់​ភាគហ៊ុន​ក្នុង​ដៃ​ចំនួន​ 1​ ហ៊ុន​ ស្នើ​នឹង​ 0.01%​។​

​សេចក្ដី​ប្រកាស​កាលពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃមុន​ ស្ដី​ពី​លទ្ធផល​នៃ​លទ្ធកម្ម​ ឈាន​ដល់​ការ​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន​ 100%​ ពី​សំណាក់​ធនាគារជាតិ​កា​ណា​ដា​ក្នុង​ធនាគារ​ ABA​ គឺ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​សម្រួល​ឲ្យ​សាធារណជន​ងាយ​យល់​ប៉ុណ្ណោះ​ មិន​មាន​គោលបំណង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ខុស​នោះ​ឡើយ​។​