សូមប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះលើកទី 2 ពីប្រូម៉ូសិន Mastercard Platinum ក្នុងខែកញ្ញា!

29/Sep/2017

សូមប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះលើកទី 2 ពីប្រូម៉ូសិន Mastercard Platinum ក្នុងខែកញ្ញា!សូមប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះលើកទី 2 ពីប្រូម៉ូសិន Mastercard Platinum ក្នុងខែកញ្ញា!

យើងខ្ញុំ សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកអតិថិជន 25នាក់ចុងក្រោយ ដែលបានឈ្នះប័ណ្ណទឹកប្រាក់ $50 ពី Mastercard Platinum ប្រចាំខែកញ្ញា។ អ្នកឈ្នះ បានទទួលប័ណ្ណទឹកប្រាក់ រួមជាមួយកាតឥណពន្ធ Mastercard Platinum របស់ ABA រួចរាល់ហើយ ហើយឥឡូវនេះ ពួកគាត់អាចចាយប័ណ្ណនេះនៅតាមបណ្ដាហាងដូចជា Pedro, CHARLES & KEITH, Lily, New Collection និង Adidas នៅភ្នំពេញ និងសៀមរាប។

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ

ល.រឈ្មោះពេញល.រឈ្មោះពេញ
1SETHA PANHA14LAM KIMPHENG
2SON OUDOMRACHANA15TANG SOKKEA
3LEANG CHORNAY16RIN KIMCHHEAK
4KIT BOKSAMBATH17WANNA CALINAROZETTE
5SEA SITH DARA18KANG SOPHANY
6LAY SOPHORN19TE CHHAY YA
7SENG THEARY20CHEAM CHANNY
8UNG BOUYHONG21CHIM SOKHEN
9LY SOKNAI22SAN SEIHA
10CHHOU HUY23CHHAY CHHAILEANG
11SENG LYTECH24HENG DARA
12HENG SOTHERY25BUN KIMKOUNG
13TAN PISETH

បើអ្នកមិនទាន់បានឈ្នះទេ សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះអ្នកនៅសល់ឱកាសម្ដងទៀត ក្នុងការស្នើសុំកាត Mastercard Platinum របស់ ABA ដើម្បីក្លាយជាអ្នកឈ្នះក្នុងចំណោម50នាក់ចុងក្រោយ! ប្រូម៉ូសិន មានសុពលភាពរហូតដល់ ថ្ងៃទី31 ខែតុលា ឆ្នាំ2017 សម្រាប់អតិថិជន50នាក់ដំបូងដែលស្នើសុំកាត Mastercard Platinum របស់ ABA ជាមួយរង្វាន់ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ $50។

សម្រាប់​ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ ​ទំព័រកម្មវិធីពិសេស របស់យើង។ ជា​ថ្មី​ម្តងទៀត​សូម​ចូលរួម​អបអរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​របស់​យើង​!​