គណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទ

​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ អាច​ឲ្យ​អ្នក​បើក​គណនី​សន្សំ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​អញ្ជើញ​មក​ដល់​សាខា​ធនាគារ​ឡើយ​!​ គណនី​សន្សំ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ (E-SA)​ផ្តល់​ជូន​ការ​ប្រាក់​ទាក់ទាញ​ និង​មានមុខ​ងារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ សម្រាប់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រាក់​​ដើម្បី​សម្រេច​គោលបំណង​របស់​អ្នក​។​

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)2

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃ
អត្រាការប្រាក់
តិចជាង 1,000ដុល្លារ0.15%
ច្រើនជាង 1,000ដុល្លារ0.25%
តិចជាង 4លានរៀល0.75%
ច្រើនជាង 4លានរៀល1.25%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសំរាប់និវាសនជន11040,000
ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសំរាប់អនិវាសនជន150200,000
សមតុល្យបន្តក្នុងគណនី1040,000
ចំនួនគណនីអនុញ្ញាតិអោយមាន 3 គណនី, លើកលែងគណនីដែលបានបើកតាំងពីដំបូងជាមួយបេឡាធនាគារ។ គណនីទាំងអស់នោះអាចជា 3 គណនីជាប្រាក់រៀល ជាមួយ 1 គណនីជាប្រាក់ដុល្លារ ឬ 1​ គណនីជាប្រាក់រៀល 2 គណនីទៀតជាប្រាក់ដុល្លារ។
ការទូទាត់ការប្រាក់រៀងរាល់ 6ខែ ម្តង (ឆមាសនិមួយៗនៃឆ្នាំ) រឺនៅពេលស្នើសុំបិទគណនី
ការដកឬដាក់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ សាខាក្រៅតំបន់330,00020,000,000
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមអាចដាក់បានដោយគ្មានកំណត់ និងគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈសាច់ប្រាក់ រឺទំរង់មិនមែនជាសាច់ប្រាក់
តម្លៃសេវាកម្ម
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិថ្លៃ
គណនីមិនមានសកម្មភាព410ដុល្លារ/40,000រៀល/ឆ្នាំ
បញ្ញាក់សមតុល្យគណនី10ដុល្លារ/40,000រៀល/សន្លឹក
ពិនិត្យ និងបញ្ញាក់សមតុល្យគណនី10ដុល្លារ/40,000រៀល/ដង
លក្ខខ័ណ្ឌនៃការដកប្រាក់មិនអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការដកប្រាក់ ឬផ្ទេរប្រាក់តាមបញ្ញរសាខាធនាគារឡើយ លើកលែងតែបិទគណនី
សៀវភៅធនាគារមិនមាន
ការបិទគណនីបិទបានតែនៅសាខាធនាគារតែប៉ុណ្ណោះ
វិធីចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
  • គ្រប់សាខាធនាគារ ABA
  • អុីនធឺណិត
  • តាមកម្មវិធី ABA Mobile

1 សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20ដុល្លារ ឬ 80,000រៀល។
2 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។
3 ក្នុងករណីដាក់ ឬដកប្រាក់ លើសពីចំនួនកំណត់ក្នុង 1ថ្ងៃ ថ្លៃសេវា 0.10% ឬតិចបំផុត 1ដុល្លារ (ជ្រើសយកចំនួនដែលច្រើនជាង) នឹងត្រូវអនុវត្តិន៍។
4
ប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងធ្វើការកាត 10ដុល្លារ ឬ 40,000រៀល ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើគណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមិនដំណើរការចាប់ពី 12ខែ ឡើងទៅ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

​ដើម្បី​បើក​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​លើ​ទូរស័ព្ទ​បាន​ សូម​អនុវត្ត​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ខាងក្រោម​៖

  • អតិថិជន​ត្រូវ​តែ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។​
  • អតិថិជនត្រូវតែមានគណនីមួយ ដូចជា៖ គណនីបញ្ញើសន្សំ, គណនីចរន្ត ឬ គណនីចរន្ត “PLUS” ដែលបើកនៅសាខារបស់ធនាគារជាមុនសិន មុនពេលបើកគណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទ។​
  • គណនីសន្សំតាមទូរស័ព្ទ អាចបើកបានមិនថាអ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ និងមិនអចិន្ត្រៃយ៍។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader