គណនីកាលកំណត់

ធ្វើឲ្យប្រាក់របស់លោកអ្នកបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់លោកអ្នក ហើយដឹងច្បាស់អំពីចំនួនទឹក ប្រាក់ដែល លោកអ្នកនឹងទទួលបាន។ សូមជ្រើសរើសកាលកំណត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​រវាងពី 1 ទៅ 36ខែ នៅក្នុងគណនីបញ្ញើ មានកាលកំណត់ ដើម្បី​ទទួលបានការប្រាក់​ក្នុងអត្រា​ប្រកួតប្រជែង។

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)1

រយៈពេលការប្រាក់នៅចុងគ្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
ដុល្លាររៀលដុល្លាររៀល
1ខែ0.75%1.25%--
3ខែ1.50% 3.00%1.25%2.75%
6ខែ2.75%4.50%2.50%4.25%
12ខែ3.50%5.50%3.25%5.25%
24ខែ3.60%-3.35%-
36ខែ3.70%-3.45%-

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
បញ្ញើបឋមអប្បបរមា100 400,000
ការទូទាត់ការប្រាក់មានការបទបែន
 • ទូទាត់ប្រចាំខែ ឬ
 • នៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ ឬ
 • នៅពេលស្នើសុំបិទគណនី
លិខិតបញ្ជាក់គណនីបញ្ញើ2ឥតគិតថ្លៃ
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សេវាធនាគារតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់3មិនអនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់ជាផ្នែកៗ
វិធីចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
 • តាមគ្រប់សាខាធនាគារ
 • តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជា មុនដល់អតិថិជនឡើយ។
2 ថ្លៃសេវា 5ដុល្លារ/20,000រៀល ត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការចេញវិញ្ញាបនប័ត្រប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ឡើងវិញ។
3 
អត្រាការប្រាក់នៃបញ្ញើសន្សំនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ការដកមុនពេលកំណត់។ ការប្រាក់ដែលបានទូទាត់រួមទាំងពន្ធនឹងត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ជូនវិញ (សម្រាប់ការដកមុនពេលកំណត់) ប្រសិនបើមាន ការស្នើសុំដកប្រាក់មុន ពេលកំណត់នៃការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែនៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។

លោកអ្នកអាច

 • ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពីលើប្រាក់របស់លោកអ្នក​សម្រាប់រយៈពេលកំណត់មួយ ដោយពុំមានប៉ះពាល់ ដល់​ដំណើរការ​អត្រាការប្រាក់​នៅក្នុងទីផ្សារ។ 
 • មានភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង​ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដែលទទួលបានតាមរយៈការកំណត់​ការណែនាំ​បញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៍ដើម្បី (i) បិទតាមកាលកំណត់ (ii) បន្ត​តែប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ ឬ (iii) បន្តទាំង​ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់។
 • ទទួលបានឥណទាន​ដោយឥតគិតថ្លៃ​សម្រាប់សមតុល្យការប្រាក់អប្បបរមាចំនួន 3,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ​ច្រើនជាងនេះ (លក្ខខណ្ឌ​ត្រូវបានអនុវត្ត)។

ដើម្បី​មាន​សិទ្ធិបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់នៅ​ធនាគារ ABA លោក​អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ៖

សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ

 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 15ឆ្នាំ
 • ត្រូវ​មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​
 • ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

សម្រាប់ជនបរទេស

 • ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 18ឆ្នាំ
 • ត្រូវ​មាន​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​ និង​ឯកសារ​ណាមួយ​ដែល​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ស្នាក់​នៅ​របស់​អ្នក​1
 • ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

1 លិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅរួមមាន៖

 • ទិដ្ឋាការ​ដែល​បាន​ស្នើ​សុំ​ជា​ច្រើន​លើក​ដែល​មាន​សុពលភាព​ចាប់ពី​ 182​ថ្ងៃ​ ឬ​
 • លិខិតបញ្ជាក់​ការ​ស្នាក់​នៅ​ (​កិច្ចសន្យាជួល​ផ្ទះ​ លិខិតបញ្ជាក់​អាសយដ្ឋាន​ស្នាក់​នៅ​ វិក្កយបត្រ​សណ្ឋាគារ​)​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​រយៈពេល​ស្នាក់​នៅ​យ៉ាង​ហោច​ 6​ ខែ​ នៅ​ក្នុង​កិច្ចសន្យា​ ឬ​
 • ​លិខិតបញ្ជាក់​ការងារ​ (​កិច្ចសន្យាការងារ​ វិញ្ញាបនបត្រ​ការងារ​)​ ដែល​មាន​សុពលភាព​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ 6​ខែ​ ឬ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​/​លិខិតបញ្ជាក់​អាជីវកម្ម​ (​ប្រសិនបើជា​ស្វ័​យ​និ​យោជ​)​។​

​សម្គាល់​៖

 • អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណើរការ​ទទួលយក​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​មុន​ពេល​បើក​គណនី​។​

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 023 225 333

ជាគណនីមួយដែលផ្តល់នូវអត្រាការប្រាក់ថេរមួយដែលមានកាលកំណត់ និងគ្មានថ្លៃសេវាប្រចាំខែ។ អតិថិជនអាចធានាទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់មួយនៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដែលបានផ្ដល់។
ឯកសារសម្រាប់បើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់មានដូចជា៖
 • សម្រាប់ឯកត្តជន
  អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើមសំរាប់និវាសនជន
  លិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើម និងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពសម្រាប់អនិវាសនជន

 • សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គការ
  វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាជីវកម្មពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
  អាជ្ញាប័ណ្ណ លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពនិងត្រា
  ថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានហត្ថលេខាដើមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទកាលកំណត់ គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់រយៈពេលនៃការកំណត់ ហើយអតិថិជនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាលកំណត់បាននៅពេលដល់កាល់កំណត់។ ដើម្បីដឹងអំពីកាលបរិច្ឆេទកាលកំណត់ លោកអ្នកអាចមើលនៅលើរបាយការណ៍គណនីរបស់លោកអ្នក ឬលិខិតបញ្ជាក់ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើរបស់លោកអ្នក។
លោកអ្នកមិនតម្រូវឲ្យបង់នូវកម្រៃសេវាកម្មប្រចាំខែទេសម្រាប់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។
លោកអ្នកតម្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់បញ្ញើចាប់ $100 សម្រាប់បើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។
លោកអ្នកអាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើដោយគ្មានការកំណត់។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមកបិទគណនីដើម្បីទទួលយកប្រាក់ដើម និងការប្រាក់របស់លោកអ្នកនៅសាខាដែលលោកអ្នកបើកគណនីនោះទេ គណនីរបស់អ្នកនិងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមរយៈពេល និងអត្រាការប្រាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានកំណត់។
លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលលោកអ្នកបានបើកគណនី។ លោកអ្នកនឹងមិនមានបង់កម្រៃសេវាអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ការបិទគណនីមុនពេលនៃកាលកំណត់ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងទទួលបានជាអត្រាការរបស់គណនីបញ្ញើសន្សំវិញសម្រាប់ការបិទគណនីមុនថ្ងៃការបរិច្ឆេទកាលកំណត់។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader