បញ្ញើមានកាលកំណត់

បើកគណនី

ធ្វើឱ្យប្រាក់របស់លោកអ្នកបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់លោកអ្នក ហើយដឹងច្បាស់អំពីចំនួនទឹក ប្រាក់ដែល លោកអ្នកនឹងទទួលបាន។ សូមជ្រើសរើសកាលកំណត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​រវាងពី 1 ទៅ 36ខែ នៅក្នុងគណនីបញ្ញើ មានកាលកំណត់ ដើម្បី​ទទួលបានការប្រាក់​ក្នុងអត្រា​ប្រកួតប្រជែង។

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
បញ្ញើបឋមអប្បបរមា100 400,000
អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)*
រយៈពេលការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ
ដុល្លាររៀលដុល្លាររៀល
1ខែ0.75%2.25%N/AN/A
3ខែ1.50% 4.00%1.25%3.75%
6ខែ2.75%4.75%2.50%4.50%
12ខែ4.25%6.25%4.00%6.00%
24ខែ4.35%N/A4.10%N/A
36ខែ4.45%N/A4.20%N/A
 
ការទូរទាត់ការប្រាក់មានការបទបែន
 • ទូទាត់ប្រចាំខែ ឬ
 • នៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ ឬ
 • នៅពេលស្នើសុំបិទគណនី
ថ្លៃសេវាកម្ម
លិខិតបញ្ជាក់គណនីបញ្ញើឥតគិតថ្លៃ
សេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត**ឥតគិតថ្លៃ
សេវាធនាគារតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់***មិនអនុញ្ញាតឱ្យដកប្រាក់ជាផ្នែកៗ
វិធីចូលទៅកាន់ប្រាក់បញ្ញើ
 • តាមគ្រប់សាខាធនាគារ
 • តាមអ៊ីនធឺណិត
 • តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

* អត្រាការប្រាក់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជា មុនដល់អតិថិជនឡើយ។
** គិតកម្រៃ 25ដុល្លារ សំរាប់ការស្នើសុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Cryptocalculator។
*** អត្រាការប្រាក់នៃបញ្ញើសន្សំនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ការដកមុនពេលកំណត់។ ការប្រាក់ដែលបាន ទូទាត់រួម ទាំងពន្ធនឹងត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ជូនវិញ (សម្រាប់ការដកមុនពេលកំណត់) ប្រសិនបើមាន ការស្នើសុំដកប្រាក់មុន ពេលកំណត់នៃការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែនៃគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។

លោកអ្នកអាច

 • ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពីលើប្រាក់របស់លោកអ្នក​សម្រាប់រយៈពេលកំណត់មួយ ដោយពុំមាន ប៉ះពាល់ ដល់​ដំណើរការ​អត្រាការប្រាក់​នៅក្នុងទីផ្សារ។ 
 • មានភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង​ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដែលទទួលបានតាមរយៈការកំណត់​ការណែនាំ​បញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៍ដើម្បី (i) បិទតាមកាលកំណត់ (ii) បន្ត​តែប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ ឬ (iii) បន្តទាំង​ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់។
 • ទទួលបានឥណទាន​ដោយឥតគិតថ្លៃ​សម្រាប់សមតុល្យការប្រាក់អប្បបរមាចំនួន 3,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ​ច្រើនជាងនេះ (ខ និងលក្ខខណ្ឌ​ត្រូវបានអនុវត្ត)។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ដើម្បីមានសិទ្ធិបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់នៅធនាគារ ABA លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

 • មានអាយុយ៉ាងតិច 15 ឆ្នាំសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជា និង 18 ឆ្នាំសម្រាប់ជនបរទេស
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជា និងលិខិតឆ្លងដែនដែលមានទិដ្ឋាការចូលសម្រាប់ជនបរទេស (ឯកសារត្រូវនៅមានសុពលភាព)
 • បំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី

សូមមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត បន្ទាប់មកជួបជាមួយ ប្រធានផ្នែក គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដែលនឹងណែនាំលោកអ្នក​អំពីដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ ឬ​ទាក់ទង​មកកាន់ធ​នាគារយើងខ្ញុំ​តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ (+855) 23 225 333 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ព័ត៌មានសំខាន់៖
ធនាគារសូមរក្សាសិទ្ធផ្លាស់ប្តូរអាត្រាការប្រាក់ ដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។ ព័ត៌មាននៅក្នុងទំព័រណែនាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ មុនពេលអ្នកដាក់ពាក្យ​សុំ សូមពិចារណាថាតើជម្រើសនេះ សក្តិសមនឹងអ្នកឬយ៉ាងណា។ ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវការជំនួយ សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ (+855) 23 225 333។

ជាគណនីមួយដែលផ្តល់នូវអត្រាការប្រាក់ថេរមួយដែលមានកាលកំណត់ និងគ្មានថ្លៃសេវាប្រចាំខែ។ អតិថិជនអាចធានាទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់មួយនៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដែលបានផ្ដល់។
ឯកសារសម្រាប់បើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់មានដូចជា៖
 • សម្រាប់ឯកត្តជន
  អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើមសំរាប់និវាសនជន
  លិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើម និងទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពសម្រាប់អនិវាសនជន

 • សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គការ
  វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាជីវកម្មពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
  អាជ្ញាប័ណ្ណ លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន / អង្គភាពនិងត្រា
  ថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានហត្ថលេខាដើមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
កាលបរិច្ឆេទកាលកំណត់ គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់រយៈពេលនៃការកំណត់ ហើយអតិថិជនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាលកំណត់បាននៅពេលដល់កាល់កំណត់។ ដើម្បីដឹងអំពីកាលបរិច្ឆេទកាលកំណត់ លោកអ្នកអាចមើលនៅលើរបាយការណ៍គណនីរបស់លោកអ្នក ឬលិខិតបញ្ជាក់ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើរបស់លោកអ្នក។
លោកអ្នកមិនតម្រូវឲ្យបង់នូវកម្រៃសេវាកម្មប្រចាំខែទេសម្រាប់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។
លោកអ្នកតម្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់បញ្ញើចាប់ US$100 សម្រាប់បើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។
លោកអ្នកអាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើដោយគ្មានការកំណត់។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមកបិទគណនីដើម្បីទទួលយកប្រាក់ដើម និងការប្រាក់របស់លោកអ្នកនៅសាខាដែលលោកអ្នកបើកគណនីនោះទេ គណនីរបស់អ្នកនិងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមរយៈពេល និងអត្រាការប្រាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានកំណត់។
លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ដែលលោកអ្នកបានបើកគណនី។ លោកអ្នកនឹងមិនមានបង់កម្រៃសេវាអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ការបិទគណនីមុនពេលនៃកាលកំណត់ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងទទួលបានជាអត្រាការរបស់គណនីបញ្ញើសន្សំវិញសម្រាប់ការបិទគណនីមុនថ្ងៃការបរិច្ឆេទកាលកំណត់។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader

បើកគណនី