តម្លៃ

ក្រដាសប្រាក់ចំនួនសេវា
50-500 រៀល​រហូត​ដល់ 100,000 រៀលឥតគិតថ្លៃ
លើសពី 100,000 រៀល2% នៃចំនួនអប្ប/សរុប 10,000 រៀល
1000-2000 រៀល​រហូត​ដល់ 1លានរៀលឥតគិតថ្លៃ
លើសពី 1លានរៀល0.20% នៃចំនួនអប្ប/សរុប 10,000 រៀល
5,000 រៀល​រហូត​ដល់ 5លានរៀលឥតគិតថ្លៃ
លើសពី 5លានរៀល0.05% នៃចំនួនអប្ប/សរុប 4,000 រៀល
10,000 រៀលមិនមានឥតគិតថ្លៃ

ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់/ដកប្រាក់នៅតាម OTC

ប្រភេទប្រតិបត្តិការការ​ដក​/ដាក់ប្រាក់ប្រតិបត្តិការមិនមែនសាច់ប្រាក់
សាខាក្នុងតំបន់តែមួយឥតគិតថ្លៃឥតគិតថ្លៃ
សាខាក្នុងតំបន់ផ្សេងគ្នា0.10% ចំនួនសរុបប្រចាំថ្ងៃ 20លានរៀលឥតគិតថ្លៃ