តម្លៃសេវា Visa Platinum

ការចេញកាតថ្មី/កាតផុតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតថ្មីដំបូង 150 ដុល្លារ
រយៈពេលផុតកំណត់ 5 ឆ្នាំ
ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM របស់ ABA ឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់ក្នុង និងក្រៅស្រុកតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង 2% នៃចំនួនដែលបានដក, តិចបំផុត 5 ដុល្លារ
ការសងត្រលប់ ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយ ក្រៅពីដុល្លារអាមេរិក
(លើកលែងប្រាក់រៀល)
ឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់ជាមួយបណ្តាញ ATM Easy Cash 0.5 ដុល្លារ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម POS/ATM របស់ ABA និងធនាគារផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារ ABAឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ចេញលេខសម្ងាត់ថ្មីឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់ជាមួយបណ្តាញ ATM Easy Cashឥតគិតថ្លៃ
ការដូរកាតថ្មី10 ដុល្លារ
ជាប់កាតក្នុង ATM/POS ធនាគារផ្សេង
(ខុសលេខសម្ងាត់ ឬផុតកំណត់)
ឥតគិតថ្លៃ
ទិញ/ដកប្រាក់ដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារ
(លើកលែងប្រាក់រៀល)
ឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)20,000 ដុល្លារ
ការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)30,000 ដុល្លារ
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)30
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)30
សិទ្ធិចូលសម្រាកឥតគិតថ្លៃក្នុងបន្ទប់រង់ចាំពិសេស នៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ5 ដង/ឆ្នាំ

សម្រាប់ព័ត៌មានលំម្អិតអំពីលក្ខខន្តិកៈនៃប័ណ្ណ​ និងអត្រាតម្លៃសេវាកម្ម លោកអ្នកទំនាក់ទំនងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។