តម្លៃសេវាកម្ម

ការចេញកាតថ្មី/កាតផុតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតថ្មីដំបូង 20 ដុល្លារ
រយៈពេលផុតកំណត់ 5ឆ្នាំ
ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM របស់ ABA ឥតគិតថ្លៃ
ការដកប្រាក់ក្នុងស្រុកតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង 2% នៃចំនួនដែលបានដក, តិចបំផុត 5 ដុល្លារ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម POS/ATM របស់ ABAឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារ ABAឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេង0.5 ដុល្លារ
ចេញលេខសំងាត់ថ្មីឥតគិតថ្លៃ
ការដូរកាតថ្មី10 ដុល្លារ
ជាប់កាតក្នុង ATM/POS ធនាគារផ្សេង
(ខុសលេខសំងាត់ រឺផុតកំណត់)
5 ដុល្លារ
សេវាបំលែងរូបិយប័ណ្ណនៅពេលទិញ/ដកប្រាក់
ក្រៅប្រទេស ដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារ
2%
ការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)7,000 ដុល្លារ
ការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)7,000 ដុល្លារ
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10
សិទ្ធចូលសំរាកឥតគិតថ្លៃក្នុងបន្ទប់រង់ចាំពិសេស នៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ រឺសៀមរាបមិនមាន

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពីលក្ខខ័ន្តិកៈនៃប័ណ្ណ​ និងអត្រាម្លៃសេវាកម្ម លោកអ្នកទំនាក់ទនងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។