តម្លៃសេវា Mastercard Credit Platinum

ការចេញកាតថ្មីដំបូង/ផុតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតថ្មីដំបូង 300 ដុល្លារ
ការចេញកាតថ្មីបន្ទាប់/ផុតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសំរាប់កាតបន្ទាប់ 200 ដុល្លារ
រយៈពេលផុតកំណត់ 5 ឆ្នាំ
ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM របស់ ABA មិនគិតថ្លៃប្រតិបត្តិការ1
ការដកប្រាក់ក្នុងស្រុកតាម ATM/POS
ធនាគារផ្សេង
2% នៃចំនួនដែលបានដក, តិចបំផុត 5 ដុល្លារ
ការទិញក្នុង/ក្រៅប្រទេសកម្ពុជាឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារ ABAឥតគិតថ្លៃ
ធ្វើប្រតិបត្តិការបរាជ័យតាម ATM/POS ធនាគាផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅតាម ATM/POS ធនាគារផ្សេងឥតគិតថ្លៃ
ចេញលេខសម្ងាត់ថ្មីឥតគិតថ្លៃ
ការដូរកាតថ្មីឥតគិតថ្លៃ
ការចេញខ្សែម៉ាញេទិច និងឈីបពហុមុខងារឡើងវិញឥតគិតថ្លៃ
ជាប់នៅតាមម៉ាស៊ីន POS/ATM គ្រឹះស្ថានផ្សេង
មិនមែនរបស់ ABA
ឥតគិតថ្លៃ
សេវាបំលែងរូបិយប័ណ្ណនៅពេលទិញ/ដកប្រាក់
ក្រៅប្រទេស ដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារ
2%
ការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)5,000 ដុល្លារ
ការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)13,000 ដុល្លារ
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)10
ប្រតិបត្តិការទិញច្រើនបំផុត (ក្នុងមួយថ្ងៃ)20
សិទ្ធិចូលសម្រាកឥតគិតថ្លៃក្នុងបន្ទប់រង់ចាំពិសេស
នៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ ឬសៀមរាប
10 ដង/ឆ្នាំ

1 សម្រាប់ការដកប្រាក់នៅតាម POS/ATM ការប្រាក់សំរាប់ការដកប្រាក់ប្រើមុននឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

អត្រាការប្រាក់

ការប្រាក់សំរាប់ការដកប្រាក់មុន1.5%/ខែ
ការប្រាក់សំរាប់ការទិញ1.5%/ខែ
រយៈពេលដែលមិនគិតការប្រាក់រហូតដល់ 45ថ្ងៃ
ថ្លៃសេវាបង់យឺត5% យ៉ាងតិច នៃចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់ប្រចាំខែ (តិចបំផុត 10 ដុល្លារ)
ការសងប្រចាំខែ អប្បបរមា20% នៃចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់ប្រចាំខែសរុប (តិចបំផុត 50 ដុល្លារ)

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលក្ខខន្តិកៈនៃប័ណ្ណ​ និងអត្រាតម្លៃសេវាកម្ម លោកអ្នកទំនាក់ទំនងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង។