ប្រឹក្សាសន្តិសុខ Phishing

24/Dec/2012

ផ្នែកនេះនៅក្នុងឯកសារមានភ្ជាប់ អ្នកអាចរកឃើញ​សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់​​ដោយសារការ វាយប្រហារ​ phishing និងត្រូវចាត់វិធានការទប់ ស្កាត់ការលួចអត្តសញ្ញាណ។