ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃភ្លាមតាមរយៈABA ពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយ Agoda.com! / Travel with Agoda.com and get instant discount from ABA!

តើអ្នកកំពុងរៀបគំរោងធ្វើដំណើរមែនទេ?

ធនាគារABA បានសហការជាដៃគូជាមួយ Agoda.com ដែលជាគេហទំព័រកក់សណ្ឋាគារនាំមុខគេនៅអាស៊ី នាំមកជូនការបញ្ចុះពិសេសតំលៃរហូតដល់ 7% ពីសណ្ឋាគារនាៗជុំវិញពិភពលោក។ គ្រាន់តែប្រើប្រាស់កាត ABA Visa ឫ MasterCard របស់អ្នកដើម្បីរីករាយការបញ្ចុះតំលៃភ្លាមៗនៅពេលដែលធ្វើការកក់បន្ទប់ពីសណ្ឋាគារជាង 700,000 ទីតាំង ។

កក់ទុកឥឡូវនេះ

-----

Are you planning to travel?

ABA Bank has partnered with Agoda.com, Asia’s leading hotel booking site to offer you up to 7% discount on top of incredible hotel deals worldwide. Just use your ABA Visa or MasterCard to enjoy instant discount when you book a room in more than 700,000 hotels.

Book now!